Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges forntid- från Big bang till Vikingatid

Skapad 2016-09-14 20:53 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska Religionskunskap Historia Bild
Från skolstart till början av vårterminen arbetar vi med forntiden. Efter en kort introduktion från Bigbang till bronsåldern så fördjupar vi oss i hur människor levde samt vilka upptäckter och förändringar som gjorde att utvecklingen gick framåt under järnålder och vikingatid. Vi väver in asatron i järnåldern och vikingatiden. Vi kopplar julfirande till Jesu liv och skrapar lite lätt på ytan i grunderna till kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få utveckla din förmåga att:

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, kulturmöten och utvecklingslinjer,

* använda historiska begrepp,

* skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa:

* att du har kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder,

* att du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och ,människors levnadsvillkor och handlingar

*  att du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor,

* att du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk (...) religion...,

Du visar att du har nått målen genom att:

* vara aktiv muntligt och skriftligt i diskussioner och uppgifter vi gör,

* vara aktiv vid praktiska aktitviteter samt resonera kring uppgiften.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med:

* människors levnadsvillkor, (boende, husdjur, vardagsliv, sjukdomar od)

* vad som är utmärkande för varje tidsålder, 

* grunderna och högtiderna i kristendomen,

* asatron, Jesu liv, kristendom och försöka se likheter och skillnader mellan de religioner vi studerar,

* uppfinningar, och andra förändringar som till exempel inneburit utveckling,

* tidslinjer. 

Du kommer att delta i följande aktiviteter:

* se film

* diskussioner

* skriva egna texter

* läsa texter i böcker och på internet

* olika former av estetiskt skapande, t ex bild, drama och olika former av modeller.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: