Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp So åk 1

Skapad 2016-09-14 21:43 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1 F Läsår 16/17
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte ur Lgr 11


Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.
Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de a utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt  källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Våra mål

Att du har ökade kunskaper om hur ett möte (ex klassråd) går till.
Att du känner till de normer och regler som finns i din livsmiljö.
Att du tränar ditt samspel med andra och förmågan att samarbeta.
Att du kan ge exempel på en religiös högtid, symbol och berättelse.

Att du kan ge exempel på en gud, hjälte eller berättelse från antikens mytologi.

Att du kan tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Att du kan ge exempel på någon världsdel, något världshav samt någon plats som är av betydelse för dig.

Att du känner till de fyra väderstrecken och fått ökad förståelse för kartor.

Att du har ökad kunskap om barns rättigheter (barnkonventionen).

Att du kan ge exempel på en central samhällsfunktion som behövs i samhället.

Att du kan ge exempel på ett yrke eller verksamhet i närområdet.

 

 

Kunskapskrav Lgr 11 åk 3

Så här arbetar vi

¤ Muntliga genomgångar och redovisningar.
¤ Skriftlig dokumentation
¤ Diskussioner
¤ Film
¤ Världskartan
¤ Studiebesök
¤ Bild
¤ Samarbetsövningar
¤ Klassråd

Centralt innehåll Lgr 11

Detta bedöms

Hur väl du nått våra mål.Bedömningen sker kontinuerligt under året.

Genom att du deltar aktivt och visar intresse på lektionerna.

Genom enskilt arbete, grupparbete och redovisning inför grupp.

 

 

Tidsperiod

Läsår 16/17

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: