Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6 - Kemins grunder

Skapad 2016-09-15 13:09 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med innehållet i kemiboken (upplaga 3) s.18 - 51 på olika sätt.
Du kommer att få lära dig mycket med hjälp av bilder och vi kommer att se en del filmer.
Det finns animationsprogram där vi använder Smartboarden i klassrummet.
Vi kommer att diskutera och du ska få tillfälle att berätta vad du tycker och varför du tycker just så.
Vi kommer att ha en del enklare skrivövningar och då tar vi hjälp av Chromebooks och lämnar in på UNIKUM för feedback.
VI kommer att arbeta mycket med hur man planerar, genomför och dokumenterar en laboration. 
Vi kommer också gå igenom strategier för hur man diskuterar och samtalar i NO-ämnet och för hur man beskriver kemikunskapernas betydelse för oss människor.

Vad kommer du att lära dig?

 • Att använda kemiska begrepp och modeller för att beskriva kemiska sammanhang och förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet.
 • Att använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar.
 • Att resonera och fundera kring hur kemin som vetenskap växte fram och hur detta påverkade människans levnadsvillkor.
 • Att samtala och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi.

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?

NO-ämnets tre förmågor kan beskrivas så här:

F1   Diskutera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta och utvecklas ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor. 

F2   Planera och undersökaär till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

F3   Beskriva och förklaraanvända begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

Bedömning:

Bedömning sker vid alla tillfällen vi träffas och dessutom kommer mer formell bedömning att ske vid vissa tillfällen under kursen. Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt eller muntligt, vilket som passar dig bäst. Du kommer också få skriva och lämna in laborationsrapporter för att visa hur väl du kan planera och undersöka. I slutet av kursen kommer du att skriftligt få beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen i läroboken.
Under kursens gång kommer jag alltid att leta efter saker som visar vad du för tillfället kan och vilken nivå du befinner dig på, så att vi tillsammans kan lägga upp planer för hur du ska kunna utvecklas och komma ännu längre i ditt lärande i NO.

Kunskapskraven:

I den här kursen kommer du framför allt att arbeta med följande kunskapskrav i rubrikform. En mer detaljerad information om vad du efter kursens slut ska kunna och hur kraven för de olika betygen ser ut hittar du i den bedömningsmatris som finns till den här kursen.

 1. Samtala och diskutera
 2. Undersökningar, frågeställningar och planeringar
 3. Använda utrustning
 4. Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 5. Dokumentera undersökningar
 6. Kemiska sammanhang
 7. Upptäckter och deras betydelse

Betyg:

Betyg får du efter varje termin.
I åk 6 får du ett gemensamt NO-betyg som bygger på alla dina visade förmågor och kunskaper i ämnena biologi, kemi och fysik.

Läxor:

Läxorna i NO är alltid från måndag till fredag varje vecka, förutom då en måndag eller fredag försvinner p.g.a. exempelvis studiedagar.
Resultatet av läxförhören publiceras i din lärlogg på UNIKUM.

Vilket stöd finns till undervisningen?

- Mycket av det som vi går igenom under lektionerna finns i klassens blogg på UNIKUM.

- Läxhjälp finns att få mellan klockan 14 - 16 på onsdagar och torsdagar varje vecka.

- På vissa lektioner finns det extra vuxenstöd för din skull.

- Mallar att använda till olika skrivövningar.

- På Östergårdsskolan använder all undervisande personal ett språkutvecklande arbetssätt.

 

Uppgifter

 • Kemiläxan - 30 september

 • Kemiläxa - Måndag 10 oktober

 • Kemiläxa den 7 oktober

 • Kemiprov åk 6

 • Kemi - En PowerPoint om kemins utveckling genom tiderna

 • Laborationsplanering - Salt

 • Kemiprovet åk 6

 • Kemiplanering - Att skilja sand från salt

 • Kemiplanering - Att skilja sand från salt

 • Kemi - En PowerPoint om kemins utveckling genom tiderna

 • Kemiplanering - Löser salt upp sig snabbast i kallt eller varmt vatten

 • Kemi - Laborationsrapport Sand & Salt

 • Kemi - Laborationsrapport om sanden och saltet

 • Kemi - Vilket påstående bygger på naturvetenskap?

 • Kemi - Mina tankar efter filmen om Svante Arrhenius

 • Kemi - Vilket påstående bygger på naturvetenskap?

Matriser

Ke
Kemi åk 6 - Kemins grunder

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
Samtala och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi.
Du kan: 1. SE om en åsikt bygger på kunskaper i kemi eller om den inte gör det. 2. MOTIVERA varför du tycker att åsikten bygger på kunskaper i kemi eller inte.
Du kan dessutom: 1. Framföra din EGEN ÅSIKT om hur kunskaper i kemi har betydelse för oss människor. 2. Din åsikt bygger på KUNSKAPER i kemi.
Du kan dessutom: 1. MOTIVERA din egen åsikt med hjälp av kunskaper som du har i kemiämnet.

F2 - Planera och undersöka

NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan: Planera en enkel undersökning som kan bli systematisk MED VISS JUSTERING.
Du kan: Planera en systematisk men enkel undersökning som endast prövar EN VARIABEL.
Du kan: Planera en systematisk undersökning som prövar FLERA VARIABLER.
Använda utrustning
Du kan: 1. Använda laboratorie-utrustning på ett SÄKERT 2. och OFTAST riktigt sätt, som gör att laborationen fungerar som det är tänkt.
Du kan: 1. Använda laboratorie-utrustning på ett RIKTIGT sätt, som gör att laborationen fungerar som det är tänkt.
Du kan: Använda laboratorie-utrustning på ett sätt som gör att du arbetar EFFEKTIVT.
Dokumentera undersökningar
Du kan: 1. På ett ENKELT sätt beskriva NÅGON del av det du såg i din undersökning. 2. Du använder text ELLER bild när du beskriver.
Du kan: 1. På ett UTVECKLAT sätt beskriva FLERA delar av det du såg i din undersökningen. 2. Du använder text eller bild när du beskriver.
Du kan: 1. På ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva flera delar av det du såg i din undersökning. 2.Du använder text OCH bild när du beskriver.
Förbättra undersökningar
Du kan: Ge något förslag som kan förbättra en undersökning, men ditt förslag är INTE KOPPLAT till just den här undersökning.
Du kan: Ge ETT förslag som kan förbättra JUST DEN HÄR undersökningen.
Du kan: Ge ett förslag som kan förbättra just den här undersökningen och du FÖRKLARAR VARFÖR undersökningen blir bättre om man använder ditt förslag.

F3 - Beskriva och förklara

NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
Kemiska sammanhang
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: 1. ge EXEMPEL. (Ex: is är ett fast ämne ..) 2. beskriva med NÅGRA av kemins begrepp. (Ex: atom, molekyl, grundämne, fast form ...)
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: 1. FÖRKLARA. (Ex: ... därför att vattenmolekylerna inte rör sig så mycket.) 2. visa på SAMBAND. (...och då ... / ,,, vilket innebär att ...) 3. beskriva med FLERA av kemins begrepp.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att: 1. berätta om saker som är ALLMÄNGILTIGA (som gäller för allt, som alltid är sant, något som inte bara är sant för just den här uppgiften (Ex: När molekyler inte rör på sig så mycket kommer de nära varandra och då blir ämnet hårt, fast och liksom hoppackat. 2. beskriva med MÅNGA av kemins begrepp.
Hur kemin som vetenskap växte fram och hur detta påverkade människans levnadsvillkor.
Du kan: 1. Ge exempel på hur kemin som vetenskap har växt fram under 2000 år. 2. Beskriva vilken betydelse det har haft för oss människor.
Du kan: 1. Ge exempel på hur kemin som vetenskap har växt fram under 2000 år. 2. Beskriva vilken betydelse det har haft för oss människor.
Du kan: 1. Ge exempel på hur kemin som vetenskap har växt fram under 2000 år. 2. Beskriva vilken betydelse det har haft för oss människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: