Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säteriskolan 3A Minecraft

Skapad 2016-09-15 15:11 i Säteriskolan Härryda
Att konstruera modeller av olika system i samhället, som tex trafiksystem, vatten- och avfallssystem samt återvinning med hjälp av Minecraft.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik Matematik

Vi ska bygga ett helt nytt samhälle, Landvetter Södra, med mitt ute i skogen och dina kunskaper i Ma, NO och Teknik behövs för att projektet ska bli så bra som möjligt. När Landvetter Södra är klart ska 25 000 invånare bo där. (Idag bor det ca 17 000 invånare i Mölnlycke.)

I klassen kommer vi under höstterminen att få arbeta med att bygga ett samhälle i Minecraft där du behöver använda dig av dina kunskaper i Ma, NO och Teknik för att kommunens nya och stora samhälle, Landvetter Södra, ska passa så många som möjligt - kanske även dig?

 

 

 

Innehåll

Politikernas vision

Politikerna i Härryda kommun har fyra mål för Landvetter Södra: 

 • Den mänskliga staden - för alla (miljö, fritid, kultur) 
 • Den moderna staden - stationssamhälle (god kommunikation)
 • Den innovativa staden - social och teknisk forskning på topp
 • Den internationella staden - Landvetter Södra och omvärlden hör ihop

Undervisningen

 • Du kommer få vara med och påverka hur framtidens samhälle, Landvetter Södra kommer att se ut genom att bygga upp ett nytt samhälle i Minecraft. 
 • Klassen kommer att få låna en dator (PC) under höstterminen 2016.
 • Du kommer att få fördjupa dina kunskaper i matematik, NO och teknik för att kunna använda dem i Projekt Landvetter Södra.
 • En del av Projekt Landvetter Södra ska visas i Minecraft och då ska Lantmäteriets karta över Härryda kommun användas. 
 • Du kommer att få arbeta själv ibland men oftast behöver du samarbeta med en eller flera klasskamrater för att projektet ska bli så bra som möjligt.
 • Projektet ska vara klart i december 2016. (prel.)
 • Minecraftkunskap för vetgiriga: http://minecraftbloggen.se

 

Till lärare:

Möjliga arbetsområden (utifrån fakta från kommunens tjänstemän):

 • Konstruktion av geometriska figurer (byggnader) och användning av skala
 • Användning av symmetri och mönster vid konstruktioner
 • Beräkna kostnader i byggprojekt och jämföra skola, hyreshus, industrilokal och enfamiljshus.
 • Hållfasta konstruktioner (hus, broar) samt materialval
 • Återvinningssystem
 • Beräkna månadslön för olika yrken (t.ex. butiksbiträde/lärare/civiliingenjör/flygplatschef) utifrån timpenning och därefter beräkna hur mycket av deras lön som tillfaller Härryda kommun i kommunalskatt.

 • Hur många träd måste huggas ner?

 • Hur mycket koldioxid har legat bundet i skogen?

 • Fördela åldersgrupper procentuellt utifrån Härryda kommuns/Sveriges åldersgrupperingar idag

 • Hur kommer befolkningens etnicitet se ut om den ska fördelas utifrån hur det ser ut i Sverige idag?

 • Hur ska Landvetter Södra planera för belysning och ett tryggt samhälle?
 • Hur stor odlingsyta behövs för att 25 000 invånare ska vara självförsörjande?

 • Hur ska vi transportera människor och varor?

 • Hur stor del av ytan ska vara grönområde, bostadsområde, verksamhetsområde (butiker, bibliotek, skola m.m.) och industriområde?

 • Hur ska Landvetter Södra kunna ha ett hållbart ekologiskt fotavtryck - hur påverkar det individ, samhälle och miljö?

 • Förstå koordinatsystem utifrån Minecraftpositioner
 • Hur påverkas djurlivet?
 • Hur ska samhället ordna med vatten och avlopp?
 • Hur mycket vatten behövs till Landvetter Södra varje dag/månad/år - samt kostnad för detta.
 • Hur ska Landvetter Södra begränsa energikonsumtionen och öka konsumtionen av förnyelsebar energi?

Förmågor att utveckla

Till lärare:

Det är många olika förmågor som går att utveckla inom ämnena Ma, NO och Teknik. Välj själv vilka förmågor som du vill koppla till projekt Landvetter Södra i din planering.

Centralt innehåll

Till lärare:

Det centrala innehållet kan variera beroende på hur du vill lägga upp klassens projekt.

Välj efter eget behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

NO Ma Tk SO
Projekt Landvetter Södra

Kunskaper

Du behöver träna mer
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kommentar
Matematik
Du kan ...
Biologi
Du kan ...
Fysik
Du kan ...
Kemi
Du kan ...
Teknik
Du kan ...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: