👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik för 5-6 åringar ht- 17 vt 18

Skapad 2016-09-16 09:32 i Håksbergs förskola Ludvika
Gymnastik/rörelse för de äldsta barnen på förskolan
Förskola
Rörelse/gymnastik för 5-6 åringar.

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analy

Barnen visar ett stort rörelsebehov och har mycket energi. Rörelse i gymnastiksalen ger bättre förutsättningar att tillgodose det behovet samt att få kännedom  om och bli trygg med skolmiljön inför skolstart. Vi ger dessutom barnen tillfälle att utveckla sin egna motorik.

Barnen visar också stort intresse för organiserade lekar.

I dagsläget har barnen varit till gymnastiksalen och alla barnen vet hur det ser ut och är trygga med lokalerna. Barnen behöver uppmuntras stärkas i tilliten till sin egen förmåga då de ibland tvekar inför nya aktiviteter. Barnen behöver också utveckla förståelse för regler i samband med aktiviteterna.

Vi samtalar och diskuterar med barnen om vad de tycker om att göra i salen och vilka lekar de tycker om. Vi låter sedan var och en av barnen vara med och bestämma aktivitet.

Vart ska vi?

Prioriterade mål

 

Vi vill att barnen ska:

få kännedom om och känna trygghet i idrottssalens miljö och dess redskap

utmanas i att ta, förstå och följa enkla instruktioner.

få möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning

ges möjlighet att få utlopp för sitt rörelsebehov och sin energi

uppmuntras att röra sig för bättre hälsa

ges möjlighet att påverka innehållet i aktiviteten

Hur gör vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vi ser att barnen har ett stort rörelsebehov genom att de lekar de väljer, inomhus och utomhus, ofta är springlekar.

Barnen visar glädje och entusiasm för lekar med styrda regler.

Vi har uppmärksammat att barnen behöver utmanas att ta, förstå och följa enkla instruktioner.

Planeringen kommer att läggas upp så att vi leker organiserade lekar, provar på redskapen som finns i salen och avslutar med avslappning. Barnen kommer att få vara medbestämmande genom röstning om innehållet i gymnastikpassen.

Dokumentation kommer att ske med kamera, och IPad.

Hur blev det?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete? Vi vill att:

barnen ska bli trygga med gymnastiksalsmiljön och dess redskap.

barnen ska ges möjlighet att få utlopp för sin energi.

barnen ska få en positiv uppfattning av rörelse, hälsa och motion

barnen ska få bättre kroppsuppfattning och träna sin motorik

barnen ska få utmanas att förstå enkla instruktioner

barnen medvetet ska få välja aktivitet

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016