Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Eld och brand åk 8

Skapad 2016-09-16 10:55 i Svärdsjöskolan Falun
Pedagogisk planering - Kemi - Eld och brand - Svärdsjöskolan 2016
Grundskola 8 Kemi
Blåser du på en lägereld blir det mer fart på elden. Blåser du på en tändsticka så slocknar elden. Varför påverkas eld olika av att du blåser på den? Det här arbetsområdet handlar bl.a. om förutsättningarna för att det ska börja brinna och hur man förebygger och släcker en brand.

Innehåll

 

Syftet

 

 • Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi

 • Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

  Bedömning av förmågorna görs med skolverkets matris, www.skolverket.se

 

 

 

Centralt innehåll

 • Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 • Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 • Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

Övergripande mål

 • Använda det svenska språket i tal och skrift.

 • Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.

 

 

 

 

Mål för arbetsområdet är att du lära dig:

 • Brandtriangeln och syrets betydelse.

 • Hur du skall agera om en brand uppstår.

 • Hur olika material beter sig vid brand.

 • Hur du släcker olika typer av bränder.

 • Eldens betydelse förr och nu.

 • Hur man hanterar brandfarliga ämnen.

 

 

 

 

Du kommer att arbeta med.

 • Hur man tolkar och använder brandtriangeln.

 • Centrala begrepp: antändningstemperatur, flampunkt, självantändning, dammexplosioner, brandklasser, brandfarliga gaser, kylning, kvävning och lämpning.

 • Syre och koldioxidens betydelse vid förbränning.

 • Brandsäkerhet i hemmet.

 • Olika typer av brandsläckare.

 

 

 

 

Bedömning.

Din förmåga att

 • Genomföra laborationer och hur de redovisas.

 • Göra jämförelse vad elden betytt för människan förr och nu.

 • Förklara utifrån brandtriangeln hur man släcker olika bränder.

 • Att göra återkopplingar till tidigare arbetsområden i NO och andra ämnen.

Du skall få övning i

 • Att genomföra olika laborationer och hur man redovisar dem.

 • Läsa och tolka faktatexter.

 • Att göra jämförelser och dra slutsatser.

 

 

 

 

Vecka

Lektion1

Lektion2

Lektion3

34

Måldialog

Introduktion eld och brand.

Film om eld och brand.

Frågeställningar.

 

Läsa boken ”Kemi

LPO 3”.

Studieuppgifter från boken

35

Forts. med studieuppgifter

Laborationer

Eldens betydelse genom historien

36

Forts. eldens betydelse genom historien

Frågor

Redovisning av kunskaper

 

Matriser

Ke
Centralskolan: områdesmatris Eld och brand år 9 (2014)

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter.
2
genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället naturen och människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: