Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 8

Skapad 2016-09-16 13:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk planering ht-16 åk 8

Innehåll

ÅK 8 Svenska som andraspråk

Syftet med svenska som andraspråk

Genom undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. .
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Välja och använda språkliga strategier. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
  • Söka information från olika källor och värdera dessa

 

Kursplanekrav i åk 7-9, urval för arbetsområdet enligt nedan:

Språkliga drag uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur

Några skönlitterära genrer och hur de skiljer sig åt, Lässtrategier

Språkets struktur och meningsbyggnad

 

Bedömning och undervisning

  • Ska kunna utföra en individuell skriftlig bokrecension av gemensamt läst skönlitterär bok (uppgiften göres vid skrivtillfälle i skolmiljö). Ska kunna utföra uppgiften med följande skriftspråkliga kvaliteter: personbeskrivning, miljöbeskrivning, skriftspråk/talspråk samt bokgenre.

 

  • Ska aktivt deltaga vid gemensam läsning samt vid individuella arbetsfrågor

 

  • Ska kunna ta ansvar för att låna samt läsa egen skönlitterär bok i hemmiljö. Ska kunna arbeta individuellt med skriftlig läslogg i skolmiljö.

 

Kursplanekrav

Muntlig presentation och muntligt berättande

Informationssökning  på bibliotek, Internet, intervjuer etc

Hur göra källhänvisning

 

Bedömning och undervisning

  • Ska kunna göra en muntlig presentation i ord, bild och ljud på temat ”Min förebild”.

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk åk 7-9

F
E
C
A
Läsa och skriva
Läsflyt. Hur du angriper en text och analysera den med koppling till , tema, budskap, motiv, avsändare och sammanhang.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Läsa och skriva
Hur du sammanfattar texters innehåll med koppling till tid, orsaker, sammanhang och andra lästa texter visar din läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar Du mycket god läsförståelse.
Berättande texter och sakprosatexter
Hur du för resonemang om verket med kopplingar till författaren
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
.Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Språkbruk
Skriva texter med språklig variation, textbindning, anpassning till textens genre, använda språkliga strukturer och regler så som stavning och grammatik.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Språkbruk
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt berättelsers uppbyggnad med enkel struktur.
De berättande texter Du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt berättelsers med relativt komplex struktur.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt berättelsers uppbyggnad med komplex struktur.
Informationssökning och källkritik
Hur man sovrar för att välja bort överflödig information. Källkritik och olika förhållningssätt till källor. Muntliga, skriftliga, digitala källor som uppslagsböcker, databaser, webbsidor. Värdera användbarheten hos informationen som trovärdighet och texter som är skrivna så man förstår dem.Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Tala, lyssna och samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala, lyssna och samtala
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: