Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-16 15:33 i Västra Karups skola Båstad
En planering för svenska åk 2 ht där vissa delar utgår från materialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
I ettan fick du grundläggande kunskaper i att berätta, läsa och skriva. Under höstterminen i tvåan kommer du få utveckla och träna din läsning och förståelse för olika slags texter genom att använda de fem läsfixarna. Du kommer också få skrivrecept för och träna på att skriva olika slags texter, t ex dagbok, brev och intervju.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du 

 • läser, i större utsträckning, ord genom ortografisk helordsläsning samt ljudar ihop resten,
 • läser enkla meningar utan bildstöd med flyt,
 • stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
 • läser om och rättar dig själv vid behov,
 • visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor, och
 • börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
 • skriver text med enkel handling,
 • skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
 • skriver text för att kommunicera,
 • använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
 • gör mellanrum mellan orden,
 • visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt,
 • kan stava några för dig vanligt förekommande ord,

 

 

Undervisning:

Du ska få

 • träna på och utveckla din läsning och läsförståelse genom språkbitenövningar, följa händelseförloppet i ”Diamantjakten”, läsa olika texter och skönlitterära böcker samt bearbeta dem genom olika övningar både enskilt, i par och gemensamt i hela klassen,
 • lära dig hur man bygger upp och använder en tankekarta för att skapa en egen beskrivande text(faktatext) samt träna detta både med eget valda ämnen och i NO/SO.
 • läsa och lära dig hur olika typer av texter är uppbyggda(skrivrecept) samt träna på att skapa egna,
 • träna dig på att självrätta din text genom att ha en checklista som grund samt att även rätta en kamrats,

 

Bedömning:

Jag bedömer dina kunskaper i skolverkets bedömningsmatriser nedan. Avstämning B motsvarar målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter

Sv SvA
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Ja
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: