Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - At06

Skapad 2016-09-17 09:32 i Ätranskolan Falkenberg
LPP för svenskundervisningen i åk 4.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret ht-16 och vt-17 arbetar vi tillsammans för att du ska utveckla dina kunskaper i svenska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom ämnet svenska ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och uttrycka dig i tal och skrift.
 • Läsa och analysera olika textgenrer.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

Bedömning - vad och hur

Jag använder matrisen som är gjord utifrån Skolverkets bedömningsunderlag i svenska Nya språket lyfter. Utöver bedömningsmatrisen får du göra en självvärdering i slutet av varje tema. Tillsammans kartlägger vi därefter i vilken grad du uppfyller målen inom varje tema samt hur du kan gå vidare för att fördjupa och bredda din kunskaper.

Samtala och presentera:

 • Samtala om ett givet ämne.
 • Lyssna
 • Prata en i taget
 • Ställa frågor.
 • Planera ett muntigt framförande
 • Öva
 • Röst
 • Ögonkontakt
 • Kroppspråk

Skriva berättande texter:

 • Inledning, händelseförlopp, avslutning
 • Personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Skiljetecken
 • Styckeindelning
 • Stavning
 • Handstil

Läsa skönlitteratur:

 • Läsförståelse: Läsa på raderna, läsa mellan raderna och läsa bortom raderna
 • Sammanfatta
 • Beskriva din läsupplevelse

Informationssökning och källkritik:

 • Kunskaper om vad en källa är ex. skriftliga, muntliga, materiella, bilder och fotografier, filmer och tv-program.
 • Förstahandskälla och andrahandskälla
 • Använda olika källor.
 • Skilja mellan fakta och åsikt
 • Ange källa

Läsa faktatexter:

 • Använda förkunskaper
 • Förutspå textens handling/innehåll
 • Hitta nyckelord
 • Göra en tankekarta
 • Sammanfatta

Skriva olika slags texter:

Jag bedömer din förmåga att skriva texter med olika syften och struktur.

 • Beskrivande text
 • Förklarande text
 • Återberättande text
 • Instruerande text
 • Argumenterande text

Undervisning och arbetsformer

Under läsåret arbetar vi tematiskt utifrån förmågorna. 

Tema:

Samtala och presentera

I undervisningen får du möjlighet att presentera de skönlitterära böcker som du läser genom att göra en bokpresentation eller bokresencion. Du presenterer för en grupp eller helklass. Genom kamratfeedback och självreflektion får du respons på ditt arbete och tips på hur du fortsätter att utveckla dina muntliga framföranden. Du väljer även en skönlitterär bilderbok som du presenterar för förskoleklassen. Du får möjlighet att samtala om olika texters innehåll samt olika givna ämnen. Vi arbetar efter EPA-modellen där samtal förs i tre steg, ensamt, par och alla (helklass eller grupp). Vi kommer att se film och analysera andra elevers sätt att samtala och hålla presentationer. Du kommer även att dramatisera och känna på hur det är att ta olika roller i ett grupparbete.

 

Skriva berättande text

Vi kommer att läsa och skriva olika berättelser och lägger fokus på hur en berättelse är uppbygd med inledning - händelseförlopp och avslutning. Du får även möjlighet att utveckla dina kunskaper kring hur man gör en personbeskrivning och miljöbeskrivning. Även här kommer du att läsa hur olika författare har gjort samt skriva eget material. Vi kommer även att arbeta med bilder till texten, fokus igger på hur bilder kan förstärka texten. Du kommer också att få feedback genom formativa kommentarer från mig och dina klasskompisar. Kommentarerna ger dig möjlighet att bearbeta och förbättra din text. 

 

Läsa skönlitteratur

Under temat kommer vi att läsa skönlitteratur gemensamt i klassen. Du får chansen att träna din förmåga att läsa på- mellan och bortomraderna. Du kommer också att träna på att sammanfatta det du läst, både muntligt och skriftligt. Du kommer även att träna på att koppla texten till dina egna erfarenheter och beskriva hur du uppleverboken samt hur den påverkar dig som läsare. 

 

Informationssökning och källkritik

Under temat ska du få chansen att bekanta dig med olika typer utav källor. Du kommer diskutera hur användbar en källa är och bekanta dig med begreppen förstahandskälla och andrahandskälla. Vi kommer tillsammans undersöka olika texter och granska dem genom att diskutera vad som är fakta och vad som är åsikter. Under temat kommer vi träna på att söka fakta från olika källor. Vi kommer också gå igenom strategier för att redovisa vilka källor man har använt i ett arbete. 

 

Läsa faktatexter

Under temat kommer du att få möta olika faktatexter. Vi arbetar för att du ska kunna känna igen en faktatext och med hjälp av din förförståese ska kunna förutspå innehållet i en faktatext. Du får chansen att utveckla din förmåga att läsa faktatexter genom att söka och plocka ut nyckelord i texten. Du kommer också att sammanfatta och återberätta texter för dina klasskompisar.

 

Skriva olika slags texter

 Under temat kommer du att möta texter ur olika genre, vi kommer tillsammans att bryta ner texterna och kolla på dess struktur och uppbyggnad. Under temat fr du redsakap för att själv skriva texter med olika mottagare och syfte. Du kommer att få skriva beskrivande text, förklarandre text, återberättande text, instruerande text och argumenterande text. Vi kommer också diskutera hur bilder används i olika genre av texter för att förstärka texten.

Textbearbetning och respons

Du kommer löpande under läsåret att få ge och ta respons från mig, dina kompisar och genom självreflektion. I arbetet med textbearbetning kommer vi fokusera på hur du använder tempus.

Matriser

Sv SvA
Svenska: Nya språket lyfter

1
2
3
4
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven använder varierande lästekniker beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såval stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
Läsa E
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Skriva E
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Läsa F
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Avstämning F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: