Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och sannolikhet

Skapad 2016-09-18 12:03 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

 

Konkretisering av mål

 • hämta fakta ur tabeller

 • läsa av och tolka olika typer av diagram

 • skapa tabeller för att sammanställa statistik

 • avläsa, tolka och rita diagram

 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang


 • räkna med likformig sannolikhetfördelning där utfallen har lika stor sannolikhet att de ska inträffa

 • metoder för att beräkna sannolikhet i vardagliga situationer

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

              Begrepp att kunna använda och förklara:

 • stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram, medelvärde, median, typvärde, frekvens, frekvenstabell,

 • sannolikhet, chans, risk, händelse, möjliga utfall, gynnsamma utfall, likformig sannolikhet, utfallsdiagram, träddiagram, P(händelse), komplement händelse, oberoende händelser, beroende händelser

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt” år 8.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt 

och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Statistik och sannolikhet

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
 • Ma
Metod
 • Ma
Kommunikation och resonemang
 • Ma
 • Ma
Problemlösning
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: