Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion ht 2016 åk 2

Skapad 2016-09-18 15:33 i Nydalaskolan Malmö stad
Addition och subtraktion för skolår 2. Vt-2012
Grundskola 2 Matematik
Nu skall vi räkna addition och subtraktion inom 0-100.

Innehåll

Du skall få lära dig!

Du ska få lära dig att :

 • räkna addition och subtraktion 0 till 100 utan/med tiotals övergång
 • räkna med 10 och 9
 • räkna med hela tiotal
 • räkna talsorter var för sig, ental, tiotal.
 • se likheter mellan talområden och
 • se samband mellan räknesätt
 • räkna med utelämnade tal - algebra
 • avgöra om ditt svar är rimligt
 • att tyda matteproblem

Jag vet att du!

Du visar att du kan:

 • använda dig av addition och subtraktion.
 • se likheter mellan talområden
 • se samband mellan addition och subtraktion
 • räkna med utelämnande tal-algebra
 • se om ett svar är rimligt
 • visar förståelse hur du skall lösa ett skriftligt matteproblem

Hur skall du få lära dig?

Du kommer att få arbeta praktiskt med addition och subtraktion genom att:

 • att använda hundramatta, pengar.
 • träna på likheter mella talområden, räkna subtraktion med addition.
 • träna på att se vad som saknas, pre-algebra, _ + _ = 20
 • träna på dela upp talen i talsorter.
 • skriftlig huvudräkning, 12 + 23 = 30 + 5 = 35
 • arbeta med och Ipad
 • spela ma-spel och laborera med en arbetskamrat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning av addition och subtraktion ht-16 åk 2

Lägre kvalité
>>
>>
Högre Kvalité
Talsorter
ental och tiotal
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du vet att talen består av olika talsorter, ental och tiotal men är inte helt säker på i vilken ordning de skrivs och exakt vad de innebär. .
Du kan till viss del dela upp tal i olika talsorter. Du vet att tiotalet är värt mer än entalet.
Du kan dela upp tal i olika talsorter och visar att du kan utnyttjar den förmågan för att förenkla uträkningar av höga tal.
Du kan med säkerhet dela upp tal i olika talsorter och visar tydligt att du kan använda den förmågan för att förenkla uträkningar av höga tal.
Skriftlig huvudräkning
Skriftlig huvudräkning med mellanled inom talområdet 0-100.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du har provat på att räkna med skriftlig huvudräkning inom talområdet 1-100. Om du får stöd att sortera bland talsorterna kan du själv slutföra räknandet.
Du kan till viss del använda dig av skriftlig huvudräkning inom talområdet 1-100 när det gäller additon.
Du kan med till viss del använda dig av skriftlig huvudräkning inom talområdet 1-100, både i addition och subtraktion.
Du kan med säkerhet använda dig av skriftlig huvudräkning inom talområdet 1-100, både i addition och subtraktion.
Olika räknesätt
Kunna använda de olika räknesätten, addition och subtraktion, på rätt ställen.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan avända dig av addition för att ta reda på summor och subtraktion för att räkna ut "vad som blir kvar."
Du kan till viss del välja korrekt räknesätt för att beräkna skillnader samt mer eller mindre än.
Du kan med viss säkerhet välja korrekt ränesätt för att beräkna skillnader samt mer eller mindre än.
Du kan med viss säkerhet välja korrekt ränesätt för att göra beräkningar.Du visar början på förståelse om vad multiplikation står för och hur den används
Problemlösning
Uppgifter av igenkänd karaktär där det handlar om att förstå frågan, kunna välja räknesätt, göra en uträkning samt formulera ett svar.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du gör en ansats att lösa problemet. Med handledning har du lättare att förstå problemet och kunna välja rätt metod. .
Du förstår till viss del problemet och väljer därefter ett lämpligt räknesätt. Du skriver antingen ner hur du tänker med ord/gör en uträkning eller formulerar ett svar direkt.
Du förstår problemet, väljer med viss säkerhet korrekt räknesätt. Man kan följa hur du har tänkt i din uträkning.
Du förstår problemet och väljer med säkerhet korrekt räknesätt. Man kan tydligt följa och förstå hur du har tänkt i din uräkning
Matematiska liheter
Visar på förståelse för likhetstecknet och kan använda det på ett korrekt sätt.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan till viss göra enkla beräkningar med ett tal uteslutet ur uppgiften:
Du kan göra göra beräkning med ett tal uteslutet ur uppgiften: 17 - _ = 12
Du kan med viss säkerhet lösa uppgifter med olika tal uteslutna ur uppgiften: _ - 5 = 22
Du kan med säkerhet lösa uppgifter med olika tal uteslutna: _ - 5 = 22
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: