Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallen 2016/2017

Skapad 2016-09-19 10:28 i Sesterviksvägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med "Projekt Ljuspunkten". Vi vill erbjuda barnen en kreativ och stimulerande miljö där de får möjlighet att utforska och reflektera omkring ljusfenomen.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Lärprocesserna: Vi har använt oss av våra soliga fönster för att skapa spännande ljuseffekter och skuggor som barnen blivit fascinerade av. Vi upplever att de reflekterar över fenomenen och har många tankar om detta. Vi vill medverka till ett lärande som vidgar perspektiven och skapar fördjupade kunskaper, samt försöka "förstå andras förståelse" och hur förståelse kan utvecklas och förändras under tiden.

 

Vad vet / kan barnen om detta?: Vi är nyfikna på hur barnen resonerar om fenomenet ljus och vilka kunskaper och erfarenheter barnen har. Vi har skickat med barnen ett uppdrag hem; att ta med sig ett föremål som de själva förknippar med ljus för att sedan dela med sig av sina tankar med varandra. Vi hoppas att vi ur de reflektionerna ska kunna hitta riktlinjer för hur vi ska arbeta vidare med projektet. Vi är nyfikna på barnens tankar, hypoteser och kompetenser som får dem att växa och utvecklas i ett meningsfullt sammanhang.

 

Behov att ta hänsyn till: Avdelningen är en nystartad 3-5 årsavdelning och vi kommer att arbeta i tre åldersindelade projektgrupper. Pedagogerna kommer att ha regelbundna reflektioner tillsammans för att delge och inspirera varandra.

 

Intervjuer / observationer: Vi kommer att använda oss av observationer och intervjuer som grund för den fortsatta pedagogiska dokumentationen. På vilka sätt är barnen delaktigta i dokumentationerna? Vad är det vi väljer att sätta upp på väggarna? Vilka lärstrategier använder sig barnen av? Vad är det som fångar barnens uppmärksamhet, vilka spår kan vi se i leken av projektet? Hur reflekterar vi över dokumentationerna tillsammans med barnen?

 

Verksamhetens utvecklingsbehov: reflektioner, analysverktyg, utveckling av pedagogiska dokumentationer, forum för barns inflytande, att lyfta fram och få syn på olikheter i gruppen och få barnen att använda sig av varandras styrkor och olikheter, skapa meningsfulla sammanhang där barnens olikheter blir en drivkraft,

 

Material och miljöer: Vi kommer att arbeta med föränderliga mötesplatser / stationer för att skapa meningsfulla sammanhang i en inbjudande och utforskande miljö. Vi kommer att utgå från "kurser" i hur man gör på respektive mötesplats vilket skapar en trygghet och tydliga ramar.

 

Våra mål: Vart ska vi?

Lpfö98

 

Normer och värden:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra .

 

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen ser nyttan av varandras styrkor och förståelse för att olikheter tillför.

 

Utveckling och lärande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen utforskar material i lärmiljöerna som ljusbord, overhead, projektor etc. och använder sig av det i det vardagliga arbetet och leken. Barnen inspirerar varandra till utforskande och reflekterar tillsammans över hur man kan använda sig av olika material i lärandet.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar förståelse och intresse för varandras hypoteser och lösningar på olika dilemman.

 

Barns inflytande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar intresse för att samspela med varandra och skapa gemensamma regler i såväl lek som andra situationer i den dagliga verksamheten. En vilja att få samspelet att flyta i lekar för att undvika konflikter och avbrott. Utveckla förmågan att förhandla om regler etc.

 

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Intervjuer / observationer: Vi kommer att använda oss av observationer och intervjuer som grund för den fortsatta pedagogiska dokumentationen. På vilka sätt är barnen delaktigta i dokumentationerna? Vad är det vi väljer att sätta upp på väggarna? Vilka lärstrategier använder sig barnen av? Vad är det som fångar barnens uppmärksamhet, vilka spår kan vi se i leken av projektet? Hur reflekterar vi över dokumentationerna tillsammans med barnen? Hur kan vi se att barnen är delaktiga i verksamheten / projekten?

Miljön, den tredje pedagogen, ska vara inspirerande, lockande, utforskande för alla barn. Vi vill sträva efter att erbjuda barnen en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande tillsammans. Vi på Kristallen har också ett stort intresse för en hållbar miljö och återbruk av material som dessutom inspirerar kreativitet och fantasi hos barnen i högre grad än tillrättalagda leksaker. Vi vill erbjuda en mångfald av material som också kan användas tillsammans med en projektor, overheadapparat eller annan ljuskälla för att skapa spännande effekter och lärprocesser.

Vi strävar efter ett lyhört, lyssnande förhållningssätt där vi tillsammans med barnen är i ständigt utforskande processer. Vi utgår från dokumentation och reflektion för att leda arbetet vidare och ser på olikhet som ett viktigt värde för att skapa meningsfulla sammanhang för barnen. Vi vill vara medforskande pedagoger som är genuint nyfikna på hur barn lär och sätter stort värde på barns inflytande och delaktighet.

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

 Under läsåret som gått har vi fått igång ett experimenterande med ljus och upplevelser av ljus bland barnen, som har pågått både under planerade aktiviteter och fritt under hela dagarna. I början av projektet hade barnen ett stort intresse för regnbågen och vi arbetade mycket med att utforska ljusspektra och "hitta regnbågar" på olika sätt. Vi använde oss bl.a. av prismor och CD-skivor som skapade ett hav av regnbågar på väggar och i tak, och under en fas i vårt Pre Project upplevde vi rena magin på Kristallen! Vi byggde också egna spectroscope som var spännande att undersöka och som gav nya frågeställningar om ljus och färg.

Vi har varit nyfikna på barnens tankar kring ljus och därför har vi vid olika tillfällen ställt frågor till barnen som "Vad är ljus?" "Varifrån kommer ljus?" "Har ljuset någon färg?" Utifrån barnens hypoteser har vi reflekterat tillsammans och hittat nya strategier för undersökandet av fenomenet.

Under projektet har vi skapat en tillgänglighet i de pedagogiska miljöerna bl.a. med hjälp av overheadapparat och ljusbord som fått hela Kristallen att bada i ljus! Vi har sett att tillgängligheten har medverkat till ett nyfiket och kreativt prövande med olika material för att utforska ljus. Vi har tydligt sett ett pågående lärande under hela dagarna som har inspirerat till reflektion och ett kollektivt lärande med kamraterna. Overheadens glasyta har t.ex. fungerat som en plattform och en scen för att projicera föränderliga bilder på väggen.

Att arbeta i basgrupper där barnen varit åldersindelade i mindre grupper har möjliggjort mer kontinuitet i projekterandet och större delaktighet och inflytande av barnen. I grupperna har vi fördjupat arbetet med begrepp, reflektioner och undersökandet av fenomenet ljus på olika sätt.

Undersökandet av fenomenet ljus handlade för oss pedagoger om att vara öppna för barnens idéer, tankar och teorier utan att ha ett bestämt mål om vad de skulle lära sig om ljus. Genom det förhållningssättet till lärande strävar vi efter att barnen är medskapande till kunskap när de ges möjlighet att utforska, experimentera och skapa teorier för vad de upptäcker. Vi instämmer i forskningen som menar att lärande ytterst handlar om att skapa mening i tillvaron. Vi vill i första hand se barnen som unika subjekt som i samspel med andra får tillgång till sin egen kapacitet och förutsättningar för ett livslångt lärande.

Genom att arbeta med estetiska lärprocesser får barnen tillgång till olika sätt att uttrycka sig på och olika "språk" att förstå sin omvärld genom, men som också gör det möjligt för oss att förstå barnens lärande på olika sätt. Pedagogernas utmaning har varit att hitta erbjudanden och möjligheter som medverkar till att barnen vill fortsätta att utforska och upptäcka nya saker. Det kan handla om att lägga till ett material, ändra på något, skapa kontraster och förändra den pedagogiska miljön på olika sätt. Men också att erbjuda ett nytt sätt att uttrycka något på som bidrar till att vidga och fördjupa det område som vi undersöker.

Vi är medvetna om att vi behöver utveckla och förbättra arbetet med de estetiska lärprocesserna för att hitta hundraspråkligheten i projekten och ge barnen fler sätt att förstå världen på. Vi kan arbeta mer med dans, drama, rytmik, musik, IT, lera etc. för främja fler uttrycksformer och lärande på olika sätt.

Vi har också reflekterat över att vi behöver utmana barnen mer i problemlösning och samarbete. Låta dem diskutera och lösa saker utan att gripa in omedelbart. Barnen har behov av att samarbeta självständigt i mindre grupper för att hitta sina lösningar. "Stöter på ett problem -> lösa problemet -> stöter på nytt problem -> lösa problemet" osv. Ofta griper vi pedagoger in för snabbt för att vi kanske själva är rädda för konflikter eller vill hjälpa till. Vi behöver bli bättre på att ge värde åt barnens sätt att skapa strategier och lösa problem. Genom att få träna samarbete i grupperna finner barnen sin egen väg till demokrati. Ha tilltro till att de hittar demokratiska lösningar.

När det gäller utvecklingsområden / mål för utveckling och lärande tycker vi att barnen har erövrat färdigheter inom förståelse för teknik i vardagen, de har en vana att använda overheadapparen, ljusbordet och andra ljuskällor även i förhållande till varandra (förstora och förminska skuggor).Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Projektet har gett barnen en kunskapsbank innehållande fakta och förståelse om ljus.

 • Ljus behövs för att göra en skugga.
 • Att ljus kan skapa mönster och bilder.
 • Ljus kan ha olika färger.
 • Material kan vara genomträngligt och ogenomträngligt för ljus.
 • Ljus kan tränga igenom olika material på olika sätt; papper, lera, overheadfilm etc.
 • Solen är ljus.
 • Det finns många sorters ljus; billjus, julljus, månljus, solljus, batteriljus. lampljus, datorljus, glitterljus etc.
 • Ljus behövs för att kunna se regnbågen.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: