Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2016-09-19 12:16 i Husensjö skola Helsingborg
Svenska tala, läsa, skriva.
Grundskola 1 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livåskådningar, generationer och språk möts."

Lgr 11 sid 222

Innehåll

Svenska

Mål med arbetet:

Utveckla

Läsflyt

Läsförståelse

Skrivförmåga

Kommunikativ förmåga

Arbetsformer:

Läsa:
- bokstävernas ljud och form.
- alfabetet och alfabetisk ordning.
- ljuda ihop ord/läsa.

- läsförståelse


Skriva:

-Att skriva sig till läsning med hjälp av chromebook
- skriva för hand.
- skriva kortare texter till bilder.

-  hur en berättande text kan organiseras.


Tala/lyssna

- att lyssna/läsa och återberätta.

- samtala/tala inför grupp och lyssna på varandra.

- berätta så att andra kan förstå

- att lyssna och utföra en muntlig instruktion.

analysera

Sven Nordqvist (se samband mellan hans böcker och egen skriven text)

 teaterbesök (jämföra ensamhet i teater med egna tankar)

kommunikativt

berätta/diskutera sina tankar om bokstavsrebus + motivera sitt svar (EPA)

samtala om uppgifter i att skapa egen berättelse (parvis)

begrepp

ordbank på skärm 

hantera information/procedurförmåga

 

metakognitiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
"Nya språket lyfter" 2016 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Ny nivå
Avstämning A - Skriva
.. prövar att skriva för att kommunicera.
.. har skrivriktningen klart för sig.
.. utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
.. kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
.. bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
...gör ofta mellanrum mellan orden.
Avstämning A - Läsa
.. kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
.. urskiljer ord i meningar.
.. har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
.. läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
.. visar förståelse för innehållet genom att kommentera och återge något av det lästa.
... prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Avstämning B - Läsa
.. är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
.. läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
.. stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
.. läser för det mesta om och rättar sig själv vid behov.
.. visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
.. börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning B - Skriva
.. skriver text för att kommunicera.
.. gör mellanrum mellan orden.
.. visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
.. kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
.. skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
...använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Avstämning C - Läsa
.. läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
.. utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
.. rättar sig själv vid läsning.
.. läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
.. läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
.. drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - Skriva
.. skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
.. skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
.. söker och hämtar information från någon anvisad källa.
.. kan stava många för eleven vanliga ord.
.. använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
... skriver läsligt med gemener och versaler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: