Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2016-09-19 12:44 i Vessigebro förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Hur kan små barn genom de hundra språken undersöka, utforska och reflektera sin närmiljö med hjälp av rörelse?

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Av tidigare erfarenheter av att ha barnen i stora grupper kan det vara svårt för vissa barn att våga ta plats. Vi kommer därför att tänka på att dela in barnen i mindre grupper så att vart och ett barn får sitt utrymme. Att alla får synas, vara och våga. 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Barnen ska få undersöka och utforska rörelse på många olika sätt med hjälp av olika material. De ska få använda sina kroppar och olika uttryckssätt tex dans, drama, bild (de 100 språken). 

Vi erbjöd barnen olika lärmiljöer och upptäckte att barnen var intresserade av att undersöka rörelsen rulla. De rullade bilar, duplotraktorer, bollar, glas vid lunchbordet, osv

Då bestämde vi pedagoger oss för att tillsammans med barnen utforska rörelsen rulla vidare. Hur tar sig barnen an utmaningar de får i "ämnet" rulla? Hur de kan få erfarenheter, dra slutsatser och förändra sitt kunnande?

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi kommer under november månad att bjuda in till efterinskolning/utvecklingssamtal. Vid det samtalet kommer vi att berätta om vårt projekt och då får vi möjlighet att samtala med föräldrarna om erfarenheter deras barn har om "rörelsen rulla". 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

När vi i början av terminen observerade barnen upptäckte vi att de var väldigt intresserade av bollar. De kastade, rullade, sparkade och kände/klämde på bollarna. De rullade också bilar, duplotraktorer, lera, träklossar...... Vi erbjöd barnen miljöer där de fick tillfälle att undersöka rörelse genom skapande aktiviteter, vattenlek, dans, färg, lera mm. 

Genom att vi använde uterummet lät vi barnen få fortsatta rörelse-upplevelser. Vi rullade, sprang, kanade och snurrade nedför. Barnen fick tillgång till andra saker att rulla/kasta uppför/nedför backen. 

Vi ville fortsätta att utmana barnen i rörelsen rulla. Vi lät barnen vara delaktiga i sin lärmiljö. De fick måla och dekorera rör genom vilka de kunde fortsätta undersöka rörelsen rulla.

Pedagogerna tillförde en rutschkana i lärmiljön för att utmana barnen och gå vidare. Vi upptäckte att barnen byggde en egen rutschkana med hjälp av stora, mjuka kuddar.

 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Pedagogerna på Månen anser det är viktigt att barnen får inflytande över sin dag på förskolan. Därför har de möjlighet att efter frukost välja mellan olika aktiviteter som vi pedagoger erbjuder. Exempel på aktiviteter kan vara att få utforska vatten, skapa med färg och lera, dans och drama mm. Genom att få använda olika språk och uttryckssätt kan de få erfarenheter och dra slutsatser som de kan använda i sin vardag på förskolan. Då kan de tex bygga en rutschkana själva, eller rulla olika saker i rören, de känner igen rörelsen.

Projektet ska vara levande under barnens hela dag här på förskolan. 

Vi vill vara noga med att göra samma aktiviteter många gånger och över lång tid, så att alla barn i gruppen får chansen att prova på att göra aktiviteterna. Även de som tar lite längre tid på sig för att våga prova något, att de får gå framåt i sin egen takt. Det ska finnas möjlighet till utmaningar för alla barn på deras egna nivå.

 

 Kompetensutveckling

Vi har fått/ska få kompetensutveckling i att använda dans och drama som ett språk. Detta i vår lärgrupp. 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

 

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Från läroplanen kommer vi att arbeta med följande:

Barnen ska få.....

* utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning. 

* utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, musik, drama. 

* utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

* utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Mitt i arbetet gör vi pedagoger en förändring; projektet "rörelse" fortsätter men lägger "rörelsen rulla"åt sidan lite för att fånga upp barnens fascination för det som virvlar, flyger, svävar, singlar ner. 

Barnen kommer framöver att få undersöka och utforska "rörelsen falla" på olika sätt.  De kommer att bli erbjudna olika uttrycksmedel med extra fokus på musik, dans och drama.

Våra mål kommer att vara desamma.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: