👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys - Bron till Terabitia

Skapad 2016-09-19 14:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi ser en film tillsammans i klassen och eleverna skriver en filmanalys individuellt.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska tillsammans se fantasyfilmen Bron till Terabitia. Därefter ska du får skriva en filmanalys utifrån givna frågor där fokus ligger på din tolknings- och analysförmåga.

Innehåll

Detta kommer att bedömas

  • Att du på ett tydligt sätt får fram dina egna tankar och åsikter.
  • Att du dra paralleller och kan göra jämförelser.
  • Att du uttrycker dig säkert, varierat och tydligt.
  • Att du har ett korrekt språk.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att:

  • formulera sig i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier.
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
ANALYSERA
Medvetet reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig (* Upplevda = läst, hört, sett, känt)
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp av ledande frågor dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar förmåga att granska egna åsikter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna kunskaper, åsikter och erfarenheter. Uttrycker sig på ett personligt sätt. Kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Korta och outvecklade förklaringar.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Viss språklig variation. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/ förklara samt jämföra med t.ex. andra filmer i samma genre, egna kunskaper och erfarenheter av genren.
HANTERA SPRÅKET
Behärska olika språkliga situationer
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.