Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu och Kråkan

Skapad 2016-09-19 16:50 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med ett för huset gemensamt tema "Mamma Mu och Kråkan" där vi kommer att dela in vårt arbete i olika projekt utifrån boken "Mera fart Mamma Mu".

Innehåll

På Skorpan är leken viktig, barnen erfar kunskap och utvecklar social kompetens. Vi kommer att lägga stort fokus på trygghet och samhörighet i gruppen där vi vill uppmuntra till att upptäcka varandras likheter/olikheter och skapa förståelse inför varandra. Genom att erbjuda möjligheter till att undersöka och försöka enskilt eller i samspel med andra kan det lustfyllda lärandet ske.

 

Vi kommer att utgå ifrån barnens intresse och erfarenheter av djur, teknik, skapande, språkutveckling, rim och ramsor, musik, rörelse och rytmik.Vår kropp är vårt viktigaste uttrycksmedel. Genom att röra sig skaffar barnen ständigt nya sinneserfarenheter och förstärker på så sätt sin kroppsuppfattning vilket också främjar barnens språkutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling genom att uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

 

 

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi kommer att observera och iakttaga barnen i deras samtal och lek rörande deras olika intressen, kompetens och behov.

Föräldrarna görs delaktiga genom barnintervjuer som vi kommer att skicka med barnet hem och som de tillsammans besvarar och lämnar tillbaka till förskolan.

Vi kommer att arbeta tematiskt med " Mamma Mu och kråkan" De olika projekten synliggörs i unikums blogg och genom  att använda oss av sagans budskap, olika karaktärer och illustrationer för ett inspirerande medvetet tänkande kring våra olika aktiviteter. Vi tänker dela in barnen i olika grupper där vi utgår ifrån lekar, experiment, naturvetenskap, ramsor, sånger, språk stimulerande aktiviteter, symboler och kroppsuppfattning. Genom olika rörelselekar som leks med sång, rim och ramsor tränas kopplingen mellan kropp och tanke. Kroppen övar sig att lyda tankens och talets order att flytta fingrar, händer och fötter tills det går automatiskt och denna träning är viktig att barnen ges möjligheter till.

Februari -17

Vi har i gruppen uppmärksammat viss oaktsamhet kring förskolans material. Vi kommer därför den närmaste tiden att arbeta för att utveckla barnens respekt för allt levande, samt utveckla omsorg för sin närmiljö. Detta kommer vi  bl.a. göra  genom lekgrupper där barnen ges möjligheter till att reflektera över hur vi andvänder våra leksaker samt hur vi är mot varandra.
Enlig läroplanen ska förskolan “sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” Lpfö 2016 s.8. Då vi uppmärksammat viss oaktsamhet kring materialet (men även barnen emellan) kommer vi den närmaste tiden arbeta för att etablera ett förhållningssätt där vi tar vara på varandra och vår omgivning.

 

Mål

Utveckla en inspirerande miljö som utvecklar till självständighet och lek. Vi vill även att barnen ska visa respekt för varandras lekar.

 • bli medveten om att leken är viktig
 • stanna kvar i leken
 • alla barn ska få vara med, bjuda in andra barn till lek
 • lekregler
 • ansvar för miljön, leksakerna
 • barnen får tillfällen att leka med barn de inte själva väljer att leka med

 

 

 

                                     

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det? 

Vi har observerat att barnen gärna leker mer roll lekar och konstruktionslekar, det har även lättare för att stanna kvar i leken. Vi har även uppmärksammat att flera av barnen i sin lek väljer att gå in i ett rum där de kan leka ostört. Flera faktorer kan ha bidragit till detta. Vi är nu ett arbetslag på tre utbildade pedagoger, samt att vi aktivt arbetat för att få ett större lugn kring leken. Genom att pedagogerna är aktiva i barnens lek, samt arbetat med lekgrupper och gjort medvetna val kring den pedagogiska lekmiljön. Det är positivt med lekgrupper och det är en metod som vi kommer att använda oss av igen. Här gäller det att som pedagog ge sig tid att förklara och samtala med barnet om varför vissa saker är fel. Genom positiv gränssättning utvecklar barn självkontroll, handlar målmedvetet och utvecklar färdigheter som krävs för att anpassa sig tillvaron.

Vi har sett att alla barn leker med dinosaurielandet, men endast några få barn leker med sagolandet, dessa barn har sedan tidigare lekt mycket med sagofigurer. Att fler barn väljer att leka med dinosaurielandet kan dels bero på att de själva varit med och skapat det, det står även tillgängligt i centrum av stora rummet till skillnad från sagolandet som är ett av de små rummen, i sagolandet kan man endast leka ett par stycken för att det inte ska bli för trångt, i dinosaurielandet kan däremot fem barn leka. Sagolandet är även tvådimensionellt till skillnad från dinosaurielandet som är uppbyggt fyrdimensionellt.

Det har varit framgångsrikt att dela upp barnen i 3 samlingsgrupper innan lunchen, dessa grupper har under året förändrats utifrån gruppens behov. Vi har sett att barnen inspirerar och lär i samspel med varandra vilket återfinns i Vygotskijs proximala utvecklingszonen och att de utmanar varandra genom att kunna olika mycket.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: