Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande arbetssätt

Skapad 2016-09-20 08:37 i Tallbackens förskola Knivsta
Språkplanering för ett språkutvecklande arbetsätt med barn 4-6 år.
Förskola
Pedagogisk planering för ett språkutvecklande arbetssätt.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering, LPP – Språkutvecklande arbetssätt

Avdelning Blå Tallbackens Förskola

___________________________________________________________________________

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

                                                                                                                                        (Lpfö, s. 10 och 11)

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

 -att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

– ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

– stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling

 

Arbetslaget ska ansvara för att

 

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 •  utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

 

Strävansmål – mål till dig som barn:

  • Att kunna leka med språkets form: rimma, skilja på korta och långa ord, kunna sätta ihop och dela upp sammansatta ord.
  • Att veta vad som menas med ord och mening.
  • Att kunna vissa bokstäver och känna igen deras ljud
  • Att känna igen ljud i ord
  • Att känna till läs- och skrivriktningen
  • Att kunna läsa, lyssna och samtala om texter och berättelser.
  • Att kunna lyssna på och förstå en instruktion
  • Att kunna berätta med ”röd trå
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
  • Prova på muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Uppleva berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

 

 Arbetssätt/ Metod

Arbete i mindre grupp

Arbete med språklådor innehållande olika språkutvecklande ämnen

Språkinspirerad lek

Användning av IKT i undervisningen – lärplatta, projektor

 • Språkappar – enskilt, par, grupp
 • Högläsning

Sagor

Sånger, instrument

Rim, ramsor,

Berättelser

Arbetsuppgifter

Samarbete, problemlösning två och två eller i mindre grupp

Samtal – vi talar, beskriver och diskuterar vardagliga problem och händelser i samlingar.

Ta till vara tillfällen som ges under hela dagen

 

 

Dokumentation

Unikum

Foton, lärplatta

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: