👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionssvenska för nyanlända ungdomar

Skapad 2016-09-21 23:20 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Förslag på planeringsmall för Falkenbergs gymnasieskola vt-2016
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Språkintroduktion för nyanlända ungdomar

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,


- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- Välja och använda språkliga strategier,


- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och


- Söka information från olika källor och värdera dessa

Bedömning - vad och hur

Kunskapskrav
Förmågor som ska bedömas är:
- Läsförmåga - kunna läsa enkla texter med flyt, svara på frågor, tolka och dra slutsatser kring textens innehåll.
- Lyssnarförmåga - Lyssna på en text, en dialog och återberätta viktiga delar ur texten,
- Skrivförmåga - Kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator, texter med olika syften och rätt struktur, exempelvis presentation av en person, faktatext om ett djur, brev, mejl, meddelande, recept. I dina texter visar du ett utvecklat ordförråd samt kunskap om viktiga språkliga regler t.ex stor bokstav och punkt, sambandsord, ordföljd etc.
- Talförmåga - Du ska kunna föra en dialog och delta i enkla diskussioner, ställa frågor återberätta om en händelse i din vardag och vara aktiv med talet under lektionstid.

 

Undervisning 

Undervisningsinnehåll:
Läsa, skriva, lyssna, tala
- Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet,

- Sambandet mellan ljud och bokstav.
- Alfabetet och alfabetisk ordning,


- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken,

- Ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt
förekommande ord i elevnära texter,


- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin
text och göra förtydliganden, 
- Handstil och att skriva på dator.


- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras
typiska uppbyggnad och språkliga drag,

- Skapande av texter där ord och bild samspelar,


- Lässtrategier för att förstå och tolka texter  textens form och innehåll. Tala, lyssna och samtala
-Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd, 
-Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer,
-Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen, bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer, 
- Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd, 
- Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets,

Arbetsformer
I skolan ska du få möjlighet att
- läsa och skriva med hjälp av olika strategier och läromedel,
- använda olika appar på din ipad som stärker din läs- och skrivinlärning,
- lyssna på och öva i par och i grupp olika dialoger om vardagliga situationer,
- använda talet dagligen, öva uttalet,
- skriva texter med olika syften och rätt struktur

- genomgångar i grammatik där du lär dig  språkets struktur och de vanligaste skrivreglerna,
- träna hörförståelse genom filmer, högläsning av litteratur och diskussion kring innehållet
- få hemuppgifter som extra träning,

- få uppgifter i googl classroom

- få extra stöd av studiehandledare och resurspedagog

Matriser

SvA
Kopia av Kopia av Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Ny aspekt