👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i år 3

Skapad 2016-09-26 13:19 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Denna LPP behandlar den fortsatta språkutvecklingen under år 3.
Grundskola 3 Svenska
I svenskarbetet kommer du fortsätta utveckla dina kunskaper inom läsa, skriva och tala.

Innehåll

 

 

Svenska i år 3

Syfte/Förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk är en viktig del i alla skolämnen. Läsa, skriva, tala och lyssna är viktiga arbetsområden som eleverna tränar på i ämnet svenska.

Under år 3 kommer vi fortsätta träna vidare på att  läsa olika sorters texter med flyt samt med förståelse. Lästräningen sker både i skolan och i hemmet genom veckans "läsläxa". Vi kommer träna på att skriva olika genrer exempelvis återberättande texter, berättelser, faktatexter, argumenterande och   instruerande texter. Vi kommer också arbeta vidare med arbetsområdena tala och lyssna.

 

Metod/Innehåll

I ämnet svenska kommer vi framförallt att arbeta med följande innehåll under skolår 3:

Träna vidare på läsförståelsestrategier genom att diskutera texter vi läst tillsammans samt reflektera över texterna på olika sätt.

Träna på att öka läsflytet genom att ha parläsning, tystläsning samt läsläxa.

Träna på att skriva i olika genrer exempelvis berättelser, argumenterande texter, faktatexter, beskrivande texter samt instruktioner.

Arbeta med stavning.

Arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

Träna vidare på att skriva hela meningar och kunna använda stora skiljetecken (punkt, utropstecken och frågetecken).

Arbeta vidare med alfabetet samt med vokaler och konsonanter.

Arbeta med att utöka ordförståelsen genom att diskutera ord och begrepp.

Träna på att använda tankekartor/mindmaps som ett redskap för att skriva texter

Fortsätta träna att skriva på raden och med en läslig handstil.

Träna på att diskutera olika frågor och framföra egna åsikter och tankar.

Träna på att lyssna på sina klasskamrater.

Redovisa olika arbeten muntligt för en grupp.

 

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer under läsåret få reflektera över och utvärdera de arbetsområden vi arbetar med i ämnet svenska. Elevens omdömen kommer också att publiceras på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3