👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B HT-19. "Ekvationer, uttryck och mönster" "Massa och vinklar" "Bråk och procent". "Beräkningar, prioriteringsregler, avrundning." "Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet".

Skapad 2016-09-27 15:25 i Bårslövs skola Helsingborg
Du utvecklar din förmåga att använda, utveckla och resonera kring kunskaper i matematik.
Grundskola 5 Matematik
NÅGRA BRA SAKER DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

*Problemlösningsmetoder. Rita & pröva.

*Kunna jämföra tal i bråkform.

*Kunna förstå & addera, subtrahera, dividera och multiplicera tal.

*Se samband mellan tal i bråkform och decimalform.

*Kunna jämföra negativa tal.

*Överslagsräkning.

*Avrundning. Även med flera decimaler.

*Sannolikhet.

*Kort division.

*Kartor, ritningar och skala.

*Uppskatta, mäta och jämföra volym.

*Beräkna cirkelns omkrets och area.

*Välja bland förmågorna vid addition & subtraktion och utföra problemlösningstal.

*Välja bland förmågorna vid multiplikation & division och utföra problemlösningstal.

*Välja bland förmågorna vid massa & volym och utföra problemlösningstal.

*Välja bland förmågorna vid längd & area och utföra problemlösningstal.

*Välja bland förmågorna vid tal i bråkform & decimalform & utföra problemlösningstal.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

* Du skall bli bättre på att bedöma om svaret du fått är rimligt. 
* Du gör det genom att beskriva, jämföra, uppskatta och mäta.
* Du skall bli bättre på att lösa problemlösningstal (Läsetal).
* Du skall känna trygghet i att våga och prova dig fram. (Rita bilder & testa     
   miniräknaren med olika räknesätt).
* Du skall bli bättre på huvudräkning.

Så här ska vi arbeta:

Vi jobbar efter modellen "EPA":Enskilt tänk en stund. Pararbete ytterligare en stund. Avslutningsvis diskussion i storgrupp = Alla.

Vi övar på att:

¤ testa olika strategier för att lösa matematiskt problem.

¤ använda olika räknemetoder.

¤ träna på att förklara både muntligt och skriftligt hur vi tänkt.

¤ arbeta både enskilt och i grupp.

¤ förklara ord och begrepp inom matematiken.

¤ använda konkret material. (från mattevagnen).

¤ använda olika dataprogram.

Hur du visar vad du lärt:

• I ditt mattearbete redovisar du dina skriftliga lösningar där det framgår hur du har tänkt.

• I samarbete med dina klasskamrater och pedagoger för du egna, samt lyssnar och följer andras, resonemang och slutsatser.

• I diagnoser och ev. repetitioner visar du konkret att du förstått dessa moment.

• Du visar på din lilla whiteboardtavla när och att du förstått.

 

Det här kommer jag att bedöma:

Se i matrisen här nedan och kopplingarna till läroplanen här ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
HT-16 åk 6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM I LÄSETAL.
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika sätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD.
Väljer det bästa sättet att räkna ut talet. Ex: Ska jag använda huvudräkning, skriftlig uppställning, miniräknaren eller annat digitalt verktyg.
Har mycket svårt att välja den bästa metoden. Ex: Kan inte tabellen. Kan inte hälften av 90.
Förstår ibland men tycker det är svårt.
Har goda kunskaper men gör ibland fel.
Har mycket goda kunskaper. Väljer och använder effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter. Ex: Kan tabellen. Kan vinkelsummor. Kan areauträkningar.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP.
Förstå begrepp. Ex: Kvadrat, subtraktion, diagram, volym...
Har mycket svårt att förstå detta. Ex: Använder "plussar eller fyrkant". Glömt vad subtraktion är.
Förstår ibland men tycker det är svårt. Ex: Blandar ihop rektangel & kvadrat, hekto & gram, trubbig & spetsig vinkel
Har goda kunskaper men gör ibland fel. Ger exempel på likheter och skillnader. Ex: På rektangel & kvadrat, hekto & gram, trubbig & spetsig vinkel
Har mycket goda kunskaper. Ex: Beskriver/Förklarar samband mellan olika begrepp t.ex addition och multiplikation.
KOMMUNICERA.
Visa, berätta & rita om dina idéer kring lösningen av talet. Hur har du tänkt? Utbyta information med kamrat/pedagog.
Har mycket svårt att förstå detta. Din skriftliga redovisning är svår att följa. Saknas bilder som förtydligar.
Förstår ibland men tycker det är svårt. Vissa delar i redovisningen saknas. Försöker använda bilder som förklarar.
Har goda kunskaper men gör ibland fel. Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder bilder för att fötydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Har mycket goda kunskaper. Redovisniongen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg. Använder tydliga bilder för att förtydliga innehållet och lösningen i uppgiften.
RESONERA.
Följa med i en matematisk tankegång och motivera varför man använder ett visst räknesätt.
Har mycket svårt att förstå detta. Har inga förslag till vilket räknesätt som skulle kunna ge en lösning på talet.
Förstår ibland men tycker det är svårt. Ställer frågor kring talet men kommer inte fram till varför ex. division är bäst i det här talet.
Har goda kunskaper men gör ibland fel. Ställer frågor som för diskussionen framåt mot en lösning av talet.
Har mycket goda kunskaper. Beskriver lösningar som visar på samband mellan olika delar i tankegången.
FÄRDIGHETER I BRÅKTAL OCH PROCENT.
Vet att 3/5 är detsamma som 60%. Vet hur du räknar ut att om 20% av 630 elever är sjuka. Hur många är sjuka?
Har mycket svårt att förstå detta.
Förstår ibland men tycker det är svårt.
Har goda kunskaper men gör ibland fel.
Har mycket goda kunskaper.
FÄRDIGHETER I MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 & 1000.
Jag vet hur jag räknar ut 25/1000. Jag vet hur mycket 1000 x 0,58 är. Jag kan avrunda 91,895 till två decimaler.
Har mycket svårt att förstå detta.
Förstår ibland men tycker det är svårt.
Har goda kunskaper men gör ibland fel.
Har mycket goda kunskaper.
FÄRDIGHETER I KORT DIVISION.
Jag kan lösa uppgifter som dessa. Ex. 252/8 55/4 62/4
Har mycket svårt att förstå detta.
Förstår ibland men tycker det är svårt.
Har goda kunskaper men gör ibland fel.
Har mycket goda kunskaper.
FÄRDIGHETER I ATT ENHETSOMVANDLA VOLYM. BERÄKNA EN CIRKELS OMKRETS OCH AREA.
Jag kan omvandla 7640 ml till liter. Jag kan räkna ut omkretsen på en cirkel som har diametern 8,5 cm.
Har mycket svårt att förstå detta.
Förstår ibland men tycker det är svårt.
Har goda kunskaper men gör ibland fel.
Har mycket goda kunskaper.
Färdigheter LGR 11
Skolans mål angående elevs ansvar och inflytande.
Kan bidra till god arbetsro.
Bidrar sällan till god arbetsro.
Bidrar ibland till god arbetsro.
Bidrar ofta till god arbetsro.
Bidrar alltid till god arbetsro.
Kan arbeta självständigt.
Har mycket svårt att arbeta självständigt.
Kan ibland arbeta självständigt.
Arbetar ofta självständigt.
Kan alltid arbeta självständigt.