Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och diskutera en bok

Skapad 2016-09-28 10:22 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna läser en skönlitterär bok. De förbereder sig för ett boksamtal i liten grupp där presentation av boken och samtal kring framtagna frågeställningar ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsning kommer att ske både under lektionstid och hemma. Du ska få hålla ett boksamtal där du berättar om din bok samt lyfter en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och där du leder diskussionen kring denna/dessa för att avslutningsvis sammanfatta vad som sagts. Du ska också delta i andras boksamtal.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven ska också ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i Lgr 11

Du ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare vid muntlig presentation och muntligt berättande.

Du ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sägs. 

Så här arbetar vi

Du läser ur boken under lektionstid och hemma och anpassar läsningen till den tid du har till ditt förfogande.

Du sammanställer en muntlig presentation av "din" bok som ska innehålla:

- information om författaren

- kort beskrivning av handling, karaktärer, miljöer och språk

-Ett citat, en mening eller ett stycke ur boken som berör dig. Förklara varför du valt just detta citat och vad du kommer att tänka på i samband med det.

-En eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och en kort introduktion till den/dessa.

 

Examination i form av boksamtal

  • Du ska under 3-5 minuter presentera din bok inför en grupp av dina klasskamrater. Presentationen ska innehålla information om vem som är författare, kort beskrivning av handlingen, karaktärer, miljön och språk samt ett citat, en mening eller ett stycke ur boken som berör dig.
  • Du ska sedan lyfta en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling. Du fungerar som diskussionsledare och ser till att alla kommer till tals under diskussionen. Diskussionen varar i 3-5 minuter. Totalt har du alltså 10 minuter till ditt förfogande, men kan avsluta efter 6 minuter om du känner att diskussionen går trögt.
  • Du avslutar genom att göra en kort sammanfattning av det som sagts under diskussionen.
  • Du ska vara aktiv deltagare i diskussioner som några av dina klasskamrater håller i, där du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som kan föra diskussionen framåt.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris läsförståelse och boksamtal

LÄSNING

Centralt innehåll
  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
sammanfatta innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

MUNTLIGT

Centralt innehåll
  • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Sv  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Tala/Samtala
återge innehåll
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala/Samtala
Diskussion och argumentation
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala/Samtala
Muntligt redogörelse/framträdande (i grupp och enskilt)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: