Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 6 Idrott och Hälsa.

Skapad 2016-09-28 11:21 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviter och välbefinnande och hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Undervisning och arbetsätt under resterande delen av höstterminen 2019.

 

Under hösterminens första veckor kommer vi arbetta utomhus och då främst med friidrott och orientering där vi anpassar utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. 
Under resterande del av terminen kommer fokus ligga på den motoriska förmågan i olika rörelse moment så som fysiska aspekter, bollspel och gymnastik. Eleverna kommer även att själva i grupper få jobba med egna rörelsescheman i takt till musik. Vi kommer även att prata om kost och hälsa och senare på terminen ha ett muntligt förhör på ovan nämnda begreppen.

 

Simning för årskurs 6 

I årskurs 6 ska man kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, annars blir man underkänd i ämnet idrott och hälsa. Självklart strävar jag efter att alla ska klara av simningen och kommer att erbjuda fler träningstimmar till de elever som behöver det utöver de gånger man får till träning med klassen i skönvikshallen. Simninge

Undervisning och arbetsätt  vårterminen 2020.

Under vårterminens första veckor kommer vi  att arbeta utomhus (om vädret tillåter) med att anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Skridskoåkning och skidåkning kommer det att omfatta i första hand.  Inne i idrottshallen kommer vi fortsätta jobba med den motoriska förmågan i olika rörelse moment så som fysiska aspekter, bollspel och gymnastik. Närmare våren kommer fokus att ligga på att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.  Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Samt skiftande lekar, spel och idrotter i utemiljö.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Betygsmatris Årskurs 6 Idrott och hälsa Forssaängskolan.

F
Kriterier för betyget F.
E
Kriterier för betyget E.
C
Kriterier för betyget C.
A
Kriterier för betyget A.
Lekar,boll och nätspel
Rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan delta efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Kan delta aktivt samt har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Kan delta aktivt samt visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Lekar,boll och nätspel
Rörelse
 • Idh
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorde regler och domslut
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidra till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.
Redskapsgymnastik
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan delta aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer t.ex. Hoppa i kombination med att springa och klättra.
Kan delta aktivt samt visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll i kombination med gymnastikredskap.
Kan delta aktivt samt genomför de olika momenten med mycket säker teknik och kroppskontroll. Anpassar och varierar sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Friiidrott
Rörelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan delta aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer i friidrottsmomenten, längd, höjd kast/stöta kul samt löpning.
Kan delta aktivt och har en god teknik i de olika friidrottsmomenten och visa en god kroppskontroll.
Kan delta aktivt samt visar mycket goda färdigheter i de olika friidrottsmomenten med mycket säker teknik och kroppskontroll. Anpassar och varierar sina rörelser till de krav olika moment kräver.
Uthållighet
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan delta efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Kan delta aktivt i uthållighets-moment under hela lektioner, efter sin egen förmåga.
Kan delta aktivt i ett högt tempo i uthållighets-moment under hela lektioner, efter sin egen förmåga.
Styrka
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Kan delta efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektioner,
Kan delta aktivt i styrkemoment, efter egen förmåga under hela lektioner.
Kan delta aktivt i ett högt tempo i styrkemoment efter egen förmåga under hela lektioner.
Simning
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Danser och Rörelse till musik
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd
Kan delta aktivt i danser och motionsprogram till musik
Kan delta aktivt samt visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Kan delta aktivt samt visar en mycket utveckland känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Sätta mål & planera träning
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har inte deltagit i tränings eller lektionsplanering samt varit med på diskussioner kring detta.
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomfört egen träning eller lektion
Har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion anpassad efter planeringen.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion väl efter planeringen.
Reflektion
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har inte deltagit eller gjort de uppgifter och reflektioner som krävs.
Kan utvärdera sin träning eller lektion. Kan föra enklare resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. sömn och kost kan påverka den egna hälsa.
Kan utvärdera sin träning eller lektion och drar egna slutsater. Kan föra utvecklade resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. sömn och kost påverka den egna hälsan.
Kan utvärdera sin träning eller lektion och kan göra förändringar i sin planering. Kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. sömn och kost kan påverka den egna hälsan.
Säkerhet
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd
Har kunskap om hur man kan förebygga skador, t.ex. genom uppvärmning. Har viss kunskap om hur man använder rätt arbetsställningar vid belastning.
Har kunskap om hur man kan förebygga skador, genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har kunskap om hur man använder rätt arbetsställningar vid belastning.
Kan förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Kan använda rätt arbetsställningar vid belastning.
Friluftsliv under olika årstider
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning i skolans friluftsaktiviteter
Har provat aktiviteter i olika miljöer och årstider t.ex. skridskor, skidor eller skogslekar. Har kännedom om lämplig klädsel, utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Deltar aktivt i aktiviteter i olika miljöer och årstider t.ex. skridskor, skidor eller skogslekar. Har kunskap om lämplig klädsel, utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Deltar mycket aktivt i aktiviteter i olika miljöer och årstider t.ex. skridskor, skidor eller skogslekar. Har god kunskap om lämplig klädsel, utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Allemansrätten
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har inte teoretiska kunskaper om allemansrätten.
Har vissa teoretiska kunskaper om allemansrätten.
Har goda teoretiska kunskaper om allemansrätten.
Har mycket goda teoretiska kunskaper om allemansrätten.
Orientering
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss hjälp/säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativ god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med mycket god god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel samt förstå de vanligaste kartecknen och ha kännedom om olika orienteringsbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: