Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema återvinning

Skapad 2016-09-28 14:17 i I Ur och Skur Statarlängan, grundskola Grundskolor
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Innehåll

Centralt Innehåll

Centralt Innehåll:

Undervisning
• Film, genomgångar
• Dramatisering
• Eget arbete och arbete i grupp


Elevinflytande
Eleverna kommer att kunna påverka momentet dramatisering. då de får gestalta ett dåligt/bra val för miljön.

Centrala begrepp:
Klimat, återvinning, sortera, förpackning, miljö, pant, påverkan, återbruka, avgaser, utsläpp, konsumtion, second hand, framtid.

Konkretiserade mål:

Du ska känna till hur man sopsorterar i vår kommun.

Du ska kunna förklara vad en förpackning är.

 

Du ska kunna samtala och framföra dina tankar och åsikter kring
• hur man kan minska avgaser och utsläpp.
• hur miljön påverkas av våra val.
• varför vi måste återvinna.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
"The Big Five" Samhällsorienterade ämnen

FÖRMÅGA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NIvå 4
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Du använder inga ämnesspecifika begrepp eller använder dem felaktigt.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
ANALYS FÖRMÅGA
Du har inte visat att du kan göra jämförelser/analyser och påvisa samband. Du beskriver inte orsaker och konsekvenser.
Du gör någon eller några jämförelser/analyser.
Du gör några relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men klart sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser. Du visar också att du kan växla mellan olika perspektiv och att du kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.
FÖRMÅGA ATT HANTERA INFORMATION
Du behöver hjälp med att hitta rätt typ av information. Du behöver också hjälp med att bearbeta information och att veta skillnaden mellan fakta och värderingar. Du behöver hjälp att söka information från olika källor.
Du kan hitta enklare fakta i olika typer av källmaterial. Du använder och bearbetar information från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdera den information som passar till uppgiften. Du använder också flera olika källor och granskar dem på ett kritiskt sätt.
Du visar stor förmåga att leta upp, välja ut och kritiskt granska och värdera det material som passar bäst till ditt arbete. Du undersöker och jämför olika källor.
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du har inte visat att du kan uttrycka några egna ståndpunkter eller åsikter.
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett mer djupgående sätt. Du framför och bemöter argument och kan på ett bemöta och resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.
METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Du behöver hjälp med att resonera och reflektera kring ämnets orsaker, konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger inte läsaren tillräcklig förståelse för ämnet.
Du resonerar och reflekterar något kring ämnets orsaker konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.
Du har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta genom att de tankar du för fram underbyggs med hjälp av fakta. Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.
Du har mycket god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta med ett ett tydligt logiskt tankemönster. De tankar du för fram underbyggs helt av faktatexten. Fakta och slutsatser ger läsaren en stor förståelse för ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: