Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi/Te åk 5

Skapad 2016-09-28 19:04 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola F Teknik Kemi
När du har jobbat färdigt med detta arbetsområde kommer du att förstå och kunna förklara varför vissa saker är som de är och reagerar som de gör. Du kommer att veta skillnaden på fast, flytande och gasformig materia. Du kommer även att kunna förklara skillnaden på blandningar och lösningar, surt och baskiskt. Kunna en hel del om luft och tryck samt värme och kyla. Du kommer även att kunna genomföra och dokumentera enkla kemiska undersökningar och använda kemins ord och begrepp. Dessutom kommer du att få prova på att konstruera och programmera.

Innehåll

Hur rör sig vattenmolekylerna i en isbit och i en sjö?  Hur vet man att en gas finns? 

Vad är skillnaden på en lösning och en blandning? Vad löser sig i vatten? Hur får jag bort en fettfläck?

Vad är luft?  Varför är syre så viktigt? Vad händer när trycket ändras? Hur kan flygplan flyga?

Varför släpper vi ut föroreningar? Vad kan vi göra åt alla föroreningar som släpps ut? Vad gör vi om miljön är sur?

Vad innebär det att återvinna?

Hur fungerar en termos? Hur klarar djur att leva i stark kyla? Hur sprider sig värme?

Hur tänkte man förr inom naturvetenskapen? 

Detta är några frågor som du ska kunna besvara och förklara genom att använda dig av kemins ord och begrepp och genom att utföra enkla undersökningar.

 

här kommer vi att jobba:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi läser, skriver och ritar tillsammans.

Titta på film, diskutera, ställa frågor och svara på frågor.

Göra laborationer och skriva labbrapporter.

Träna kemins begrepp och samband på olika sätt. 

Läsa faktatexter och artiklar.

Jobba både enskilt och i grupgp.

Konstruera och programmera en sopbil med tekniklego.

Söka fakta och redovisa i Keynote

 

 

Så här kan jag se att du når kunskapskraven:

I detta arbetsområde har vi gemensamt bestämt att vi ska se vad du kan på lite olika sätt.

Dels genom att jag ser hur aktiv och delaktig du är under lektionerna, vid grupparbeten och diskussioner.

Genom att titta på hur du utför laborationer och din förmåga attt konstruera, programmera och prova dina idéer, samt hur du dokumenterar detta arbete.

Du kommer att få göra en presentation av ett arbete som du har förberett på Keynote. 

Något slags test där jag kollar av om du har förstått de olika kemiska begrepp du lärt dig och sambanden mellan dem.

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: