Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld - en orientering

Skapad 2016-09-29 07:58 i Maserskolan Borlänge
Eleverna lär sig att hantera kartan, förstå jordens tidslinjer, använda geografiska begrepp och förstå de olika livsvillkor som människor på olika platser och i olika klimatzoner på jorden, lever under. De använder nätbaserad information;FNs globalis.se och presenterar sina slutsatser för klassen med hjälp av PP.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Grundläggande Geografi och kartkunskap. För att verkligen kunna studera geografi så måste du ha kunskap om vissa grundläggande geografiska begrepp, förstå jorden uppbyggnad och kunna läsa kartan.

Jordens klimat - och växtzoner. Genom att studera olika geografiska förhållanden och hur människan anpassar och påverkar dessa förhållanden så kan du utveckla kunskap om och göra jämförelser mellan olika platser och därmed förstå människors olika levnadsvillkor.

Innehåll

                                            

                                

Maserskolan

Pedagogisk planering : geografi, År 2016,/2017

Delmoment: Vår värld- en orientering

År: 7

beskrivning av arbetsområdet:

Arbetsområdet handlar om grundläggande kunskaper inom geografi. För att verkligen kunna studera geografi så måste du ha kunskap om vissa grundläggande geografiska begrepp, förstå jorden uppbyggnad och kunna läsa kartan. Jordens klimat - och växtzoner. Genom att studera olika geografiska förhållanden och hur människan anpassar och påverkar dessa förhållanden så kan du utveckla kunskap om och göra jämförelser mellan olika platser och därmed förstå människors olika levnadsvillkor.

Arbetsområdets mål:

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Arbetsområdets innehåll:

Under veckor 40-45 kommer vi att behandla sidorna 4-20 i läroboken samt använda kartböcker för att få nå målen för arbetsområdet. Lektioner börjar alltid med en eller flera startuppgifter för att därefter fortsätta med längre eller kortare genomgångar i olika former. Sedan för du får enskild eller i grupp arbeta enligt följande:

Du får arbetsuppgifter där du ska försöka förstå och bearbeta gradnät, kartor, kartsymboler, klimatzoner och jordens ekonomiska förhållanden.

Du får läsa texter i läroboken och besvara frågor.

Du får skriva ett test i vecka 45 där du kan kontrollera vad du har lärt dig.

Under vecka 43 -45 ska du fördjupa dina studier och ta reda på människors levnadsvillkor utifrån de klimatzoner de lever i och redovisa kort om en av de regioner/zoner du lärt dig om. Du kommer att använda dig av FN materialet Globalis.se för att studera och producera eget material.

Du arbetar med en klasskamrat och övar dig i att ta ansvar för de arbetsuppgifter du får.

Förmågor som tränas:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. De ska öva förmågan att kunna se samspel mellan människa, samhälle och natur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom den muntliga redovisningen tränar de sin kommunikativa förmåga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
SO generell matris Korsavadsskolan 7-9

Målet med undervisningen i SO är att utveckla elevers;

>>>
>>>
>>>
>>>
Använda förmågan att analysera/resonera.
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser samt lösningar på olika händelser och problem.
Beskriver händelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser.
Beskriver och förklarar händelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver och förklarar händelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Göra jämförelser (likheter - skillnader, fördelar - nackdelar, hot - möjligheter)
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna. Underbygger jämförelserna med enstaka fakta.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna med hjälp användbar fakta. Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
Använda kommunikativa förmåga.
Kommunicerar dina resultat genom att på ett enkelt sätt berätta vad du kommit fram till. Behöver hjälp med att analysera dina resultat.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att på ett enkelt sätt berätta och förklara vad du kommit fram till.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och detaljerat berätta och förklara vad du kommit fram till.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och detaljerat berätta och förklara vad du kommit fram till. Jämföra dina resultat med fakta och resultat från andra områden. För in ytterliggare fakta eller nya perspektiv.
Använda begreppsliga förmåga.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder. Använder väl kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och heller inte alltid i ett riktigt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Använda förmåga att hantera information.
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t.ex. förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder inte alltid den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring trovärdigheten. Ger förklaringar till t.ex. hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t.ex. sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Sortera och strukturera
Behöver stöd vid bearbetningen av information och behöver hjälp med tydliga instruktioner samt redogör på ett enkelt sätt.
Bearbetar informationen och redogör på ett enkelt sätt kopplat till kända sammanhang.
Bearbetar informationen och redogör tydligt med strukturerat och relevant innehåll/fakta.
Bearbetar och redogör strukturerat, sammanhängade och med relevant innehåll/fakta. Sätter det även i relation till andra situationer och sammanhang.
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans - Skilja mellan fakta och värderingar
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Skiljer fakta från värderingar och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika perspektiv, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Skiljer fakta från värderingar och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika perspektiv, tydliggör dina egna och andras tankegångar eller argument.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang.. Underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika perspektiv, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleler även till andra ämnen eller sammanhang.
Använda metakognitiva förmåga.
Reflektera över och värdera resultat, egna och andras åsikter och lösningar
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker åsikter utan någon fakta som grund. Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar. Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang. Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösning. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang.

Ge
Kopia av Flodkulturerna - historia.

-->
-->
-->
-->
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang. (ett led)
Förklarar och utvecklar fakta och begrepp. Använder dessa kunskaper i fler sammanhang. (två led)
Förklarar och utvecklar fakta och begrepp i flera led. Skiljer mellan fakta och åsikter. Använder sig av dessa kunskaper i olika sammanhang i fler än två led.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt.. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan. Får givna källor att arbeta med.
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan få givna källor att arbeta med.
Använder information från flera källor, och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: