Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedagar på Cellons fritidshem

Skapad 2016-09-29 10:05 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering för fritidshem. Ta bort all grön text!
Grundskola F – 3
Samarbete i skogen

Innehåll

Cellons fritidshem består av 65 elever i åk 3. Tre klasser är representerade på fritids. Vi är 4 pedagoger som är anställda på fritids, men en utav oss jobbar bara några få timmar på fritids, eftersom det under resten av terminen behövs fler pedagoger under skoldagen. Eftersom eleverna nu går andra terminen i trean, är det fler som går hem runt 15.00 vilket innebär att utedagen är den eftermiddag då de flesta stannar på fritids t.o.m kl.15.30. Detta p.g.a att vi genom fritidsbrev till föräldrarna önskat få ha kvar eleverna lite längre denna eftermiddag så att vi kan bedriva en verksamhet där de allra flesta kan delta.

 

 

 

Syftet med utedagarna är att eleverna ges möjlighet att vistas i naturen, vilket är hälsofrämjande eftersom de vistats ute i friska luften och får träna sin grovmotorik och balans.

Stimuleras i sin fantasi i leken genom att använda sig utav skogens material.

Eleverna får möjlighet att träna sig i att ta ansvar genom att ansvara för att mellanmålet serveras.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga genom lekar/övningar. De ska också få träna sig i att presentera och leda sina kamrater i olika lekar som de själva har planerat. 

 

Kap 2 LGR 11

# Skolans mål att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 

  utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

  visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

 

kap 4 Fritidshemmets centrala innehåll:

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt

känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

I undervisningen ska eleven också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska 

principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar.

Tidsplan

Planeringen för utedagarna sträcker sig över hela vårterminen 2018.

Elevens långsiktiga mål

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistelse i naturmiljöer.

LGR 11

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.  LGR 11

Elevens konkreta mål

# Att delta i lekar som kamraterna på fritidshemmet planerat.

# Att tillsammans i en mindre grupp planera och genomföra lekar.

# Ta ansvar för att servera ett mellanmål i skogen.

Arbetssätt och arbetsformer

 

Varje onsdag kl. 14.00 går vi till skogen och är tillbaka på skolan kl.15.30. Vi väljer olika platser att vara på beroende på aktivitet. 

Vid varje tillfälle ansvarar en utsedd grupp för att duka fram ett mellanmål. Eleverna får också ansvara för  att plocka undan mellanmålet.

En mindre grupp, som vi pedagoger utsett får vid varje tillfälle planera och genomföra en lek/aktivitet. Eleverna i den lilla gruppen får till ansvar att samla sina kamrater, med hjälp av pedagogerna om det stödet skulle behövas, förklara hur leken går till och sen genomföra den.

Den gruppen som ansvarar för mellanmålet är inte med i den styrda leken eftersom de under tiden de andra leker, dukar fram mellanmålet så att det står klart när leken är slut. 

Efter mellanmålet leker barnen fritt i skogen och väljer sina egna fantsilekar.

Vi samlas och går tillbaka till skolan c:a 15.15.

 

Bedömning/utvärdering

 

Vid slutet av terminen har vi en storsamling i skogen då vi äter krabbelurer, stekta på muurika, och utvärderar samtidigt muntligt terminens alla tillfällen i skogen genom att eleverna får svara på frågor och komma med synpunkter kring våra aktiviteter.

 

Eleverna får även fylla i en enkät med frågor som vi pedagoger utformat. Denna enkät blir ytterligare ett underlag för en utvärdering.

 

 

 

 

Dokumentation

Genom att fylla i en enkät i pappersform.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: