Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2016-09-29 10:39 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Religionskunskap Historia
Judendom, kristendom och islam är tre olika religioner som har mycket gemensamt. Är du jude, kristen eller muslim? Visste du att din religion är nära släkt med de två andra? Visst finns det mycket som skiljer dem åt, men ännu mer som förenar. I arbetsområdet lär du dig mer om likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Du får också inblick i hur man kan tolka religionerna på olika sätt och vi diskuterar hur religionerna påverkar samhället.

Innehåll

Mål för arbetet

 

När Du är färdig med arbetsområdet bör du känna till:

 • begrepp, symboler och traditioner inom kristendom, judendom och islam.
 • att kristendom, judendom och islam har ett gemensamt ursprung.
 • likheter och skillnader mellan de tre religionsinriktningarna.
 • antalet anhängare i islam samt utbredning.
 • profeten Muhammed och berättelserna om honom.
 • den heliga skriften Koranen och andra heliga skrifter.
 • de fem grundpelarna: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden.
 • några heliga plaster inom islam, såsom Mecka, Medina, Kabastenen  m fl.
 • olika religiösa inriktningar inom islam.
 • gudssyn, människosyn och hur en muslim lever till
  vardags.
 • några aktuella frågor med anknytning till den muslimska tron. 

Arbetsgång

Genomgångar
Filmer
Lärobokstext
Undersökande arbetssätt med essäfrågor/ internetsidor
Möjlighet att arbeta med frågor och analysschema över de tre världsreligionerna.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dina kunskaper och åsikter skriftligt.
 • kunna ge exempel på, beskriva och redogöra för viktiga händelser i kristendomens, judendomens och islams historia.
 • förklara nya begrepp inom islam.
 • använda grundläggande religionstermer när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.
 • kunna beskriva orsak ( orsakerna till varför en förändring sker) och verkan ( följderna av en förändring).
 • se likheter och skillnader mellan religionerna, d v s din förmåga att kunna jämföra och dra slutsatser,
 • se samband och helheter.
 • reflektera kring religiösa frågor.
 • skriftligt redovisa dina kunskaper, tankar och egna tolkningar av det du lärt dig.

Matriser

Hi Re
Islam i en jämförelse med kristendom och judendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TILLÄMPA KUNSKAPER
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) för att utförligt förklara sammanhang. .
Använder sig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Skiljer tydligt på fakta och åsikter, samt hänvisar till källor.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, jämföra dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar med hjälp av andra kring det upplevda* och försöker bilda sig egna uppfattningar kring ämnet i förhållande till fakta. Gör konstateranden och enklare jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* genom att konstatera och visa på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda* genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/ erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna mer utförliga slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
TOLKA OCH ANALYSERA
Helhet/Samband
Beskriver företeelser men förklarar sällan hur saker och ting hänger samman. Behöver oftast en vuxens stöd för att kunna se hur saker och ting hänger samman/ följderna.
Anger och beskriver enstaka tydliga företeelser/händelser/skeenden och förklarar hur saker och ting hänger samman. Ser enkla samband mellan händelser/skeenden.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar utförligt företeelser. Förstår samband mellan händelser/skeenden.
Tolkar och analyserar helheten. Jämför och drar egna slutsatser. Visar tydligt på samband mellan företeelser och förstår helheten.
BEGREPP
Använder sig av och förstår enstaka begrepp.
Använder och förstår viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Förklarar och förstår viktiga begrepp samt använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Använder och förstår viktiga begrepp för att resonera,argumentera, jämföra och analysera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: