Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken- Länken från ÅK 9 till GY 1

Skapad 2016-09-29 10:56 i Källan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du kommer arbeta med matematikboken länken.

Innehåll

Du kommer arbeta med matematikboken länken. Boken är uppdelad i sex kapitel och varje kapitel är uppdelade i flera delar. Vi kommer att ha genomgångar inför varje nytt avsnitt och du kommer att få tillgång till filmklipp så du kan få en repetition av varje genomgång.  

Varje del startar med en fördiagnos, där du får chansen att vissa vad du redan kan. Utifrån ditt resultat på diagnosen kommer du att få träna på det som du behöver, klarar du hela diagnos får du hoppa över hela den delen i kapitlet. 

De olika kapitlen är: 

1. Talsuppfattning och talsanvändning

2. Algebra

3. Geometri

4. Sannolikhet och statistik 

5. Samband och förändring 

6. Problemlösning 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapsmatris för matematikboken Länken

Problemlösning

Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
E
Bekanta situationer
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Strategier
Eleven kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Matematiska begrepp

Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
E
Grundläggande begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Uttryck
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Uttryck
Eleven kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
E
Aritmetik
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Algebra
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Geometri
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Sannolikhet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Statistik
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med tillfredsställande resultat.
Samband och förändringar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Matematiska resonemang

Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
E
Resonera
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Lösningsstrategi
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Argumentera & resonera
Eleven för och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Redovisning

Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
E
Redogöra
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använda symboler
Eleven kan använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: