Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för flerspråkighet i förskolan - Smörblomman

Skapad 2016-09-29 12:50 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Hur kan vi använda oss av och lyfta barns flerspråkighet på ett lustfyllt och meningsfullt sätt?

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

"Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan." (Lpfö 98 rev10) En mångfald som medför olika språk. Varje barn har enligt språklagen rätt till att utveckla och använda sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan hänger språk och lärande samman på samma sätt som språk och identitetsutveckling. Därför är det viktigt att förskolan lägger vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Barn med annat modersmål än svenska som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, har bättre möjlighet att lära sig svenska och utveckla andra kunskaper.   

”Med språkets hjälp kommunicerar vi och ger samtidigt uttryck för vår identitet. När du talar om något så visar du alltid, genom ditt sätt att tala, vem du är. ” (Ladberg, 2003) Vidare menar Ladberg att det är viktigt för barnen att mötas av en atmosfär som är tillåtande och att bemötas av pedagoger som gör sitt bästa för att lyfta fram barnets språk. 

Ladberg nämner tre hörnstenar för att få den språkliga utvecklingen att blomstra. Dessa är atmosfären, organisationen och ett rikt inflöde av språk.

Atmosfären ska vara tillåtande så att man vågar uttrycka sig spontant. Hörs alla språk som finns representerade? Det är viktigt att pedagogerna är förebilder och tillåts tala sina egna språk. 

Verksamheten i förskolan behöver organiseras för att ge barnen många möjligheter att använda sitt språk. Det gäller miljön, materialet samt tid för lugn, koncentrerad lek utan störningar och avbrott.

Pedagogerna ansvarar för att barnen får ett rikt inflöde av olika språk, i form av sagor, bokläsning, berättelser och samtal. 

Ladberg, Gunilla (2003). Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle. Stockholm: Liber AB 

Mål 

- synliggöra barns flerspråkighet i våra lärmiljöer,

- stärka barnens identitet,

- skapa intresse för andra språk, kulturer traditioner med mera,

- uttrycka sig och höra och använda skriftspråket inom sitt modersmål.

 

Målkriterie 

- flerspråkighet, kultur med mera är synligt i förskolans verksamhet

- barnen uttrycker och berättar om tex sitt språk, land med mera

- barnen berättar, förmedlar och uttrycker ett intresse för andra språk, kulturer med mera

- synliggör tex i lärloggar barns möjlighet att uttrycka sig, höra och skriva på sitt/sina språk

 

Syfte 

- att barnen ska få möjlighet att känna tillhörighet till sitt/sina modersmål

- belysa och lyfta den språkmångfald som finns på förskolan både bland barn och pedagoger

- barn får ett mer nyanserat språk om de möter det i flera olika sammanhang

- vårdnadshavare blir delaktiga i sitt barns språkutveckling på förskolan

Metod 

Vi utformar våra lärmiljöer med konkreta verktyg utifrån de språk som finns på förskolan. Det ska synas vilka språk som finns på förskolan. Exempelvis skriva "Välkommen" på alla de språk som finns. Det visar på att vi välkomnar språk.

Synliggöra och tillåtande!

 

Analys 

Uppföljning 

Utvärdering 

Utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: