Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 3 Geometri

Skapad 2016-09-29 13:36 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Elevdel

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att arbeta med:

 • sträckor - för att kunna mäta hur lång din säng eller din penna är
 • geometriska figurer - för att kunna beskriva t.ex. en bild eller en tavla på rätt sätt
 • omkrets - för att veta hur långt det är runt något

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • känna igen och konstruera rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar
 • beskriva olika geometriska figurers egenskaper 
 • mäta längder och rita en sträcka med given längd
 • förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer 
 • använda dina kunskaper i geometri för att lösa enklare problem

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • känna igen och konstruera rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar
 • beskriva olika geometriska figurers egenskaper 
 • mäta längder och rita en sträcka med given längd
 • förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer 
 • använda dina kunskaper i geometri för att lösa enklare problem

Undervisning:

 

I undervisningen kommer du att:

 • lyssna på genomgångar och deltaga i diskussioner
 • arbeta enskilt, i par och grupp
 • spela spel 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kap.3 - Geometri

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar.
Eleven benämner rätt figurer och kan rita figurerna, även med bestämda längder. Ex. Rita en rektangel med sidorna 2 cm och 4 cm.
Eleven kan beskriva olika geometriska figurers egenskaper.
Eleven beskriver enkla samband. Ex. En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven beskriver skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt, samt egenskaper. Ex. Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att i kvadraten är alla sidor alltid lika långa.

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven mäter längder.
Eleven mäter längder i hela enheter, mm, cm, dm, och m samt ritar en sträcka med given längd.
Eleven ska förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer.
Eleven beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar. Ex. Sidan på en kvadrat är 4 cm. Hur stor är omkretsen?
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd. Ex. En rektangel har omkretsen 14 cm. Ge två förslag på hur den skulle kunna se ut.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor. Ex. Omkretsen av en rektangel är 180 cm. Den ena sidan är 10 cm längre än den andra. Hur långa är sidorna?

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda strategier i problemlösning.
Eleven löser enklare problem. Ex. Hur mycket kostar stängslet, om hon behöver 12 meter och det kostar 10 kr per meter?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Hur många stolpar behövs längs en 20 meter lång kant, om stolparna ska sitta med 2 meters mellanrum?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten. Ex. Hur många kvadrater och trianglar behövs för att fortsätta ett tio meter långt mönster?

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven beskriver enkla samband. Ex. En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven resonerar kring olika lösningar och beskriver mer avancerade samband. Ex. De två motsatta sidorna i en rektangel är alltid lika långa.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: