Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2016-09-29 15:02 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa spännande texter, skriva i olika former och skapa egna berättelser, samt träna grunden för nya språk genom den svenska grammatiken. Vi pratar och diskuterar mycket om lästa texter.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få kännedom om samt förståelse för olika typer av texter. De ska känna igen och kunna läsa texter med olika syften samt prova på att skriva egna liknande texter. Eleverna ska även träna skriftspråket genom skrivprocessen, stavningsträning samt grammatik. Muntlig sammanställning är en viktig del av svenskan som vi lägger stor vikt vid. Att läsa skönlitteratur är bra för språkutvecklingen och en avkoppling för kroppen och själen så det vill vi främja.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Eleven bör då:

 • kunna läsa, tolka och förstå olika typer av texter.
 • kunna läsa en text högt med flyt och inlevelse.
 • kunna läsa argumenterande texter, ex reklam och insändare med flyt samt kunna svara och ställa
  frågor.
 • kunna resonera om det som står mellan raderna.
 • kunna samtala och reflektera om lästa texter.
 • hålla muntlig presentation med hjälp av stödord eller bilder.
 • kunna bearbeta sina texter med utökade person- och miljöbeskrivningar efter respons från andra.
  framföra egna åsikter och argumentera i liten grupp.
 • kunna ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
 • känna till ordklasserna räkneord, pronomen, prepositioner, interjektioner och konjunktioner
 • kunna de vanligaste stavningsreglerna.
 • kunna använda ordböcker.

Undervisningens innehåll (centralt innehåll)


Vi fortsätter att jobba med texter på olika sätt, bl.a. läsa och diskutera olika typer av texter, se likheter och skillnader på hur de är skrivna samt skriva egna texter med olika syften. Användning av ordböcker kommer också att tränas vid behov.
Du kommer att få skriva en längre berättelse som sedan bearbetas efter respons och utifrån givna råd för att utveckla person- och miljöbeskrivningar.
Vi repterarar ordklasserna substantiv, adjektiv och verb för att sedan gå vidare och lära oss nya ordklasser: räkneord, pronomen samt prepositioner, interjektioner och konjunktioner. Detta för att dels ge dig en grund att bygga sitt svenska skriftspråk på men också för att ha förkunskaper inför inlärningen av ett nytt språk framöver.
Vi kommer att lägga stor vikt vid muntlig framställning, du ska få verktyg i hur man gör, på vilket sätt och vad man ska tänka på vid muntliga framträdanden. Du ska få redovisa olika texter utifrån enbart stödord. En mycket viktig grund inför högre årskurser.
Vi kommer att arbeta med insändare och notiser, besvara samt skriva egna för att argumentera för sin åsikt samt kunna ställa frågor kring dessa.
Du kommer även att ha skönlitterära böcker att läsa i parallellt med annan undervisning för att öva läsning, utöka ordförråd, skapa läsglädje samt lära dig att redogöra för och diskutera kring olika typer av händelser i böcker.

.

 

Kunskapskrav (för år 6)

Detta kommer bedömas:

För bedömning och måluppfyllelse kommer vi att se på hur väl du kan läsa, förstå och skriva texter med bra person- och miljöbeskrivningar. Hur du klarar muntlig framställning med hjälp av stödord eller bilder samt hur du argumenterar för din sak. Vi kommer också att se hur du känner till de ordklasser vi gått igenom samt hur väl du kan använda ordbok.

Bedömningen sker enl följande:

Vi kommer att fortlöpande dokumentera aktiviteter under lektionerna samt muntliga framställningar, samla in elevarbeten under arbetets gång och ha diskussioner där ni får stor möjlighet att visa vad ni lärt er. Det kommer även att bli läxförhör/prov på både stavningen och grammatiken. Vi redovisar skönlitteraturen genom bokrecensioner, både muntliga och skriftliga samt olika former av boksamtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: