Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KemiÅK7HT

Skapad 2016-09-30 09:02 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Kemi
Under ca 4 veckor framåt ska vi ha kemi och ni ska få laborera samt sätta er in i hur vi dagligen påverkas av kemin i vår vardag, så ni kan ta ställning för hur ni ska agera i olika situationer med tanke på säkerhet, miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Innehåll

Mål

- Du ska lära dig laborationssäkerhet, säkerhetssymboler och lite ”kemispråk”.

- Du ska bli bättre på att skriva laborationsrapporter.

- Du ska få söka upp information, som du sedan ska använda för att diskutera och kunna argumentera för eller emot en viss åsikt med hjälp av naturvetenskapliga argument.

 

Bedömning

I slutet av perioden ska ni få ha en paneldiskussion som ni ska ha förberett väl och dessutom genomföra en laboration så bra som möjligt på egen hand. Det är de stora bedömningstillfällena förutom att jag noterar det ni gör bra under vanliga lektioner. 

1. Hur väl insatt är du i de miljöfrågor vi har satt oss in i? Vilka argument har du när du ska ta ställning för eller emot något? Använder du dig av naturvetenskapliga argument?

2. Hur väl kan du läsa instruktioner och sätta dig in i en frågeställning så du kan genomföra en laboration som ska ge dig svaret på din fråga? Kan du formulera en hypotes och dra slutsatser av dina försök genom att jämföra dem med andra källor?

3. Hur mycket tänker du på säkerheten när du ska laborera? Hur noggrann är du för att kunna få några resultat som man kan använda sig av? Hur väl kan du hantera utrustningen och se till att allt ser lika bra ut när du går som när du kom?

4. Hur tydliga är din dokumentation? Kan andra använda dina laborationsrapporter för att göra om ett liknande försök?

5. Hur använder du dig av kemiska begrepp när du ska förklara hur olika kemiska processer fungerar i vår miljö?

 

Material

Du ska alltid ha med dig

-Anteckningsbok

-Ipad

 

Allt material jag delar ut kommer att finnas tillgängligt under uppgiften MaterialKemiÅk7HT

Vi kommer utgår från Kemiboken Lpo och nyheter om kemiforskning.

Tänk på att det som är allra viktigast finns i sammanfattningen av varje kapitel.

Faktakort med exempelfrågor kommer även skapas under perioden.

Det kommer även komma in mer länkar under uppgifter till olika formulär som ska fyllas i.

Kopiering sker efter behov, men endast ett kompendie/elev. (Vet en med er att ni slarvar med papper som fota av bokens sidor.)

Ämnena omkring oss sid 4-10 I KemiLpo-boken

(sammanfattning sid 10), faktakort kommer skapas under perioden

Instuderingsuppgifter sid 18-20

Kemiska reaktioner sid 21-28 I KemiLpo-boken (sammanfattning sid 28), faktakort kommer skapas under perioden

Instuderingsuppgifter sid 35-37

Om vi hinner...

Vår luft, vårt vatten, jord- en mängd olika ämnen  sid 71-73 i KemiLpo-boken

Kemins historia  sid 74-78 i KemiLpo-boken

 

Undervisning

På lektionerna ska du ta till dig information, vi samtalar och diskuterar vi om kemi och jag förklarar de områden som ni kanske tycker är svåra, så se till att samla på dig frågor till lektionerna. Ni kommer få träna på att använda naturvetenskapliga argument och kritiskt granska information. Vi kommer lyssna på radioinslag och se filmklipp. Vi kommer genomföra två laborationer. 

Det du kommer att ha i läxa är att repetera det vi har talat om, läsa in texter, se på något filmklipp eller lyssna på något för att förbereda dig inför vissa lektioner och skriva klart laborationsrapporter.

Det som krävs av dig för att nå så långt som möjligt är att du fokuserar på dagens ämne och deltar i undervisningen på ett aktivt sätt, genom att ställa frågor, ta fram material, göra minnesanteckningar, vara med i diskussioner, laborera och läsa in och repetera det vi gör.

 

v.40 Vad är kemi? Ämnena omkring oss 

Läxa Inläsning av litteratur och håll ögon och öron öppna för kemi i din omgivning eller på nyheterna

 

v.41-42 ”Ämnena omkring oss” + övningslaborationer 

Läxa Inläsning eller Laborationsrapport beroende på vilken grupp du tillhör.

Håll ögon och öron öppna för kemi i din omgivning eller på nyheterna.

 

v.43-45 ”Kemiska reaktioner”+ bedömningslaborationer

Läxa Förberedelse för paneldiskussion +laborationsrapport beroende på vilken grupp du tillhör.

Håll ögon och öron öppna för kemi i din omgivning eller på nyheterna.

 

v. 46. Förberedelse och genomförande av paneldiskussioner tisdagen den 15 nov.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Laborationsfrågor, obligatoriska att svara på.

  • Bedömningsfrågor för kemin

  • MaterialKemiÅK7HT

  • Bedömningsunderlag

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: energi miljö hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är… Och beskriver också tänkbara konsekvenser
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…väl fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Kemins metoder och arbetssätt

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i: levande organismer, mark, luft och vatten. Resonemangen är….
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven för resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: