Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid åk 8 vt 2016

Skapad 2016-09-30 09:35 i Tiundaskolan Uppsala
I detta arbetsområde kommer vi att läsa om viktiga revolutioner och andra samhällsförändringar. Vi studerar dels två politska revolutioner, dels en så kallad ekonomisk revolution. De politiska revolutionerna är den amerikanska och den franska. Dessa två revolutioner är två viktiga steg mot det demokratiska samhället. Efter det studerar vi den industriella revolutionen som är en ekonomisk revolution eftersom den ändrade människors sätt att leva och försörja sig. Vi kommer även att läsa om hur samhället förändrades dels i Sverige dels i andra delar av världen pga de olika folkrörelser som kommer under 1800-talet som t ex arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och olika frireligiösa grupper.
Grundskola 8 Samhällskunskap Historia

Innehåll

Mål

▪ Lgr11 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

▪ Lgr11 har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken

▪ Hi använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

▪ Hi reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Hi använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Utveckla dina kunskaper om franska, amerikanska, industriella revolutionen och folkrörelserna och genom dessa ska du få möjlighet att utveckla: din förmåga att använda historiska begrepp, din förmåga att beskriva samband, din förmåga att använda och dra slutsatser från historiska källor, din förmåga att använda dina kunskaper om historia för att kunna jämföra förhållanden under olika tider, din förmåga att föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser

▪ Hi Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

▪ Hi Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

▪ Hi Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

▪ Hi Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

▪ Hi Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

▪ Hi Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

▪ Hi Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

▪ Hi Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Arbetsgång

Vi kommer att studera:

Den Franska revolutionen och den Amerikanska revolutionen. Här tittar vi på orsakerna – varför hände det? Hur var händelseförloppet? Vilket samband finns det mellan olika händelser? Tänk om…? Skulle det kunna ha gått på något annat sätt? Hur hänger dessa två revolutioner ihop? Vilka samband, likheter och skillnader finns det?

 Den industriella revolutionen. Här tittar vi på hur människor försörjde sig före revolutionen. Hur levde de? Vilka var orsakerna till den industriella revolutionen? Vilka konsekvenser fick den för människor? Hur förändrades människors sätt att leva? Hur förändrades samhället? Vilka nya politiska idéer uppstod i samband med industrisamhället? Varför? Vilka nya folkrörelser kom under 1800-talet? Varför? Vilken betydelse fick dem?

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar och läsning av texter - detta för att du ska utveckla faktakunskaper och träna din förmåga att använda historiska begrepp.

Vi kommer att diskutera och beskriva händelsekedjor och alternativa händelser - detta för att du ska träna din förmåga att resonera om orsak och verkan och att se samband

Vi kommer att diskutera och jämföra tiden för revolutionerna med nutida händelser - detta för att du ska träna din förmåga att kunna jämföra förhållanden under olika tider och att se samband

Bedömning

Detta bedöms:

Dina kunskaper om franska, amerikanska, industriella revolutionen och de olika folkrörelserna som kom under 1800-talet.

Din keynote,radioprogram eller eget förslag som godkännes av undervisande lärare

Din förmåga att:

-föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser

-beskriva samband

-använda historiska begrepp

-använda dina kunskaper om historia för att kunna jämföra förhållanden under olika tider

-använda och dra slutsatser från historiska källor

-aktivt delta i diskussioner och muntliga förhör 

- dina skriftliga och muntliga svar på tester och uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Hi Sh
Namngeografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Europa
Kan sätta ut 10 länder och huvudstäder i Europa på en blindkarta.
Kan sätta ut 15 länder och huvudstäder i Europa på en blindkarta.
Kan sätta ut 20 länder och huvudstäder i Europa på en blindkarta.
Asien
Kan sätta ut 5 länder och huvudstäder i Asien på en blindkarta.
Kan sätta ut 10 länder och huvudstäder i Asien på en blindkarta.
Kan sätta ut 15 länder och huvudstäder i Asien på en blindkarta.
Afrika
Kan sätta ut 5 länder och huvudstäder i Afrika på en blindkarta.
Kan sätta ut 15 länder och huvudstäder i Afrika på en blindkarta.
Kan sätta ut 20 länder och huvudstäder i Afrika på en blindkarta.
Sydamerika
Kan sätta ut 5 länder och huvudstäder i Sydamerika på en blindkarta.
Kan sätta ut 10 länder och huvudstäder i Sydamerika på en blindkarta.
Kan sätta ut 15 länder och huvudstäder i Sydamerika på en blindkarta.
Nord- och mellanamerika
Kan sätta ut 5 länder och huvudstäder i Nord- och mellanamerika på en blindkarta.
Kan sätta ut 10 länder och huvudstäder i Nord- och mellanamerika på en blindkarta.
Kan sätta ut 15 länder och huvudstäder i Nord- och mellanamerika på en blindkarta.
Bergskedjor
Kan sätta ut de 3 bergskedjor på en blindkarta
Kan sätta ut de 5 bergskedjor på en blindkarta
Kan sätta ut de 7 bergskedjor på en blindkarta
Sjöar
Kan sätta ut 3 sjöar på en blindkarta.
Kan sätta ut 6 sjöar på en blindkarta.
Kan sätta ut 10 sjöar på en blindkarta.
Oceaner
Kan sätta ut de 3 oceanerna på en blindkarta.

Kopplingar till läroplan och kursplan

 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9   Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9   Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kopplingar till kunskapskrav och betyg

 • Ge  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9   Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: