Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema JAG

Skapad 2016-09-30 11:18 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Förskola
Vi uträttar denna PP utifrån barnens överenskommelser och intressen.

Innehåll

Vad ska utvecklas/utmanas?

De förmågor som skall utvecklas och utmanas är koordinationsförmågan, fin och grovmotoriska förmågan och kroppsuppfattningen.

Detta genom våra rörelseaktiviteter i rörelserummet, skapande, skogsaktiviteter, utevistelse samt vår lärmiljö inomhus som vi har anpassat för att utmana dessa förmågor.

Fler förmågor som skall utvecklas och utmanas är;

Empati, självständighet, koncentration, tillit, trygghet, kommunikation och samarbete.

Detta genom våra sagostunder, samlingar, matsituationer, leken, skapande, rörelseaktiviteter, reflektioner och dokumentation.

Vem/vilka:

Vi är 15 barn och 3 pedagoger i nuläget. Vi ska alla delta i detta projekt och tema JAG, temat är uträttat utifrån barnens överenskommelser:

 • Trygghet
 • Språk och Kommunikation
 • Grov-och finmotorik

Det är tydligt att vi behöver arbeta med Språk och kommunikation, värdegrund och skapande.

Sedan utgår vi även utifrån barnens intressen och behov i nuläget:

 • Skapande, Rörelse, dans, musik, sång, måla, konstruera och bygga.
 • Matematik, siffror, färger, former. likheter och olikheter.
 • Lek, kommunikation.
 • Naturvetenskap och teknik, konstruera med sand, gräva, skogen, djur och vattenlek, temperaturer och samla skogsmaterial (som är mycket matematik).
 • Språk, kommunikation och It, Böcker, sång, benämning av föremål, Ipad, dokumentation och reflektion.
 • Värdegrund, intigritet, samarbetslekar, gruppsamarbete, turtagning, likheter och olikheter, känslor och konflikthantering.

Förberedelser:

Vi har gjort en tydlig strukturschema med smågrupper och hela gruppen. Vi behöver hålla fasta rutiner för att våra barn ska utvecklas i sin fulla potential och fortsätta att vara en trygg grupp.

Vi utformar vår lärmiljö utifrån överenskommelserna för att varje barn ska ha möjlighet att utforska och utvecklas under sin vistelse  här.

Vi förbereder genom skapande material som stimulerar till finmotorik och olika sinnen, tex, fingerfärg, filmjölksmålning, vatten, bubblor, kallt, varmt, saxa, pärlor, pasta och lera.

Vi behöver ta fram olika material så som trä, papper, tyg och månsand för ett bredare utbud.

Vi samlar ihop sånger och rimramsor som stimulerar till rörelse av olika kroppsdelar, men även kring känslor. Vi kommer även att ta fram sånger på olika språk, så att barnen får känna samhörighet i gruppen.

Aktiviteter:

Alla barn ska få ta del av projektet JAG:

Föräldrarna får ta med bilder på nära och kära som barnen sedan får ha kvar här, min familj är en del av mig.

Vi har skickat hem ett papper med olika vardagsord så som äta, sova, leka, inne, ute, kom osv. där föräldrarna får fylla i på deras hemspråk. Detta för att vi ska förstå barnen bättre när de kommunicerar med oss, men också för att de ska känna en tillhörighet i vår vardag trots olika språk.

Vi arbetar medvetet med kroppsdelar och materialkännedom, detta i skapandeprojekt, rörelserummet och utevistelse.

Vi använder oss utav vår närmiljö där vi kan utforska i olika markhöjder och utmana oss grovmotoriskt, i skogen använder vi oss utav en stor tärning som sedan visar hur många naturföremål vi ska plocka in i korgen, där barnen kan utveckla sin matematiskaförmåga och språkförståelse. Vi tar alltid med oss Ipad och telefoner för att dokumentera med barnen.

Sedan reflekterar vi kring vår dokumentation, som antingen ska sitta på väggarna eller via lärloggar.

Vi har anpassat våra grupper utifrån intressen och behov, för att varje barn ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Förutom i den vardagliga leken så arbetar vi medvetet med känslor och konflikthantering på samlingen.

Tryggheten har vi som rödtråd kring hela vår verksamhet, vi använder oss utav Firo och håller en god föräldrakontakt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: