Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och NTA- lådan Jord

Skapad 2016-09-30 11:30 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Biologi
Vi börjar med att lära oss om lövskog, barrskog och blandskog. Vi lär oss mer om fotosyntes, nedbrytning och näringskedjor, rovdjur och bytesdjur. Varför är skogen viktig för oss? Vad innebär allemansrätten? Sedan arbetar vi vidare med NTA- lådan Jord där vi tittar närmare på olika typer av jord, vad som finns i jorden och vi kommer då att göra olika undersökningar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

Arbetssätt och undervisning

Under temat kommer vi att läsa och diskutera tillsammans utifrån filmer och läroboken Koll på NO. När vi arbetar med NTA- lådan kommer vi att genomföra ett antal uppdrag där vi kommer att lära oss och träna på:

 • Vad finns i jord?

 • Vad händer när växter dör?

 • Vad är en kompost?

 • Vad är sand, lera och humus? Vad skiljer dem åt och vilka egenskaper har de?

 • Samarbeta med andra.

 • Utföra systematiska undersökningar, både inomhus och utomhus.

 • Göra förutsägelser.

 • Diskutera.
 • Dokumentera.

 Visa vad du lärt dig

Utifrån det du lärt dig ska du tillsammans med din arbetsgrupp ta reda på vad en hemlig blandning innehåller. Du ska visa att du kan göra systematiska undersökningar samt dokumentera.

Tidsram

Ca vecka 34- 42.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

 • din förmåga att delta i diskussioner
 • din förmåga att genomföra systematiska undersökningar samt dokumentera

 • att du kan använda naturvetenskapliga ord och begrepp

 • att du kan använda dina kunskaper om jord.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: