👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk. 4-6 S:t Jörgens skola (med bedömningsmatris).

Skapad 2016-09-30 12:56 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Såhär ska vi arbeta:

Under idrotten kommer du att, individuellt och i grupp, arbeta med de motoriska grundformerna genom olika lekar och idrottsgrenar för att utveckla dina rörelseförmågor och din fysiska förmåga. T.ex. olika former av rörelseaktiviteter/redskapsbanor, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik och gymnastik/redskapsövningar.

Du kommer att leka olika bollekar. Du kommer att få prova på olika bollsporter för att utveckla din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, samt träna på öga-hand koordination. För att förebygga skador vid fysiska aktiviteter kommer du att få genomgångar i varför det är viktigt med bland annat uppvärmning.

Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Vi jobbar tillsammans med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli så rolig och effektiv som möjligt för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

I början av höstterminen är vi utomhus och då koncentrerar vi oss på orientering och friluftsliv blandat med lek. I slutet av vårterminen är vi också utomhus och fokuserar då på friidrott, friluftsliv/lekar/bollspel. Övrig tid är vi i idrottshallen på Tågaborgsskolan.

Här följer några områden vi arbetar med under läsåret:
- Orientering och friluftsliv
- Redskap och redskapsbanor
-.Lekar
- Olika bollsporter 
- Sim och livräddning
- Konditionsträning/styrka
- Dans och rörelse/träningsprogram
- Juldanser och lekar
- Friidrott

- Hälsa och livsstil

 

 Nedan ser du det centrala innehållet (under kopplingar till läroplan), det vill säga det vi ska arbeta med för att uppnå målen.

Detta ska bedömas:

Eleverna kommer att bedömas i de olika områdena vi har under terminerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk. 4 - 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Anpassa rörelser:
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du anpassar dina rörelser ganska bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du rör dig med ganska bra rytm och balans. Du rör dig med långsamma och lite stela rörelser och har svårt med rörelseövergångar. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra en rörelse. Du rör dig mindre ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du anpassar dina rörelser bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du rör dig med bra rytm och balans. Du rör dig med vana och bestämda rörelser med säkra rörelseövergångar. Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat. Du rör dig till övervägande ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du anpassar dina rörelser mycket bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du kan utmana dina motoriska färdigheter. Du rör dig med mycket bra rytm, precision och balans. Du rör dig med god vana och säkra avspända konsekventa rörelser med flyt och säkerhet i rörelseövergångar. Du gör rörelsen målmedvetet utan tvekan och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Delta
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du är delaktig och medverkar till viss del så att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel/lagspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du är delaktig och väljer strategier/sätt att handla som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i samspel/lagspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du är delaktig i olika lek-/ spelfaser och väljer effektiva strategier/sätt att handla som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel/lagspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Takt och rytm
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken. Du kan de flesta stegen och rörelserna. Du behöver hjälp att hitta och komma i rätt takt.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna. Du håller dig i takt under större delen av dansen.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna (och får ibland till dem med stil och precision). Du håller dig i takt under hela dansen, hittar tillbaka till rätt takt om du kommer av dig.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan förklara enkelt vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några viktiga ord och begrepp. Du kan i någon mån känna igen vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i de aktiviteter vi gjort. Du kan ge enkla exempel och motivera sparsamt dina åsikter och tankar. Du för ett ganska bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du kan förklara vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av viktiga ord och begrepp. Du kan känna igen de viktigaste sakerna som tränats och beskriver bra vad som kännetecknar träningen i de aktiviteter vi gjort. Du kan ge utvecklade exempel och motivera dina åsikter. Du för ett bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du kan förklara utförlig vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av viktiga ord och begrepp. Du kan känna igen vad som tränats och beskriver mycket bra vad som kännetecknar träningen i de aktiviteter vi gjort. Du kan ge välutvecklade exempel och motivera dina åsikter med hjälp av sakliga argument och för ett mycket bra underbyggt samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och allemansrätten. Du känner till flerlagsprincipen och ”kläder efter väder”.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder, plats och allemansrätten. Du vet och kan förklara flerlagsprincipen och ”kläder efter väder”.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder, plats och allemansrätten. Du vet och kan förklara varför man ska använda flerlagsprincipen och ”kläder efter väder”.
Orientera sig
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Det vill säga: Du kan orientera ganska bra med hjälp av en enkel karta. Du känner till några få av kartans färger och några enkla symboler och karttecken.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Det vill säga: Du kan orientera bra med hjälp av en enkel karta. Du kan kartans färger och enkla symboler och karttecken.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du kan eleven med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Det vill säga: Du kan orientera mycket bra med hjälp av en enkel karta. Du kan kartans färger, symboler och karttecken.
Förebygga skador
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan ge enkla beskrivningar hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man förebygger så att man inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott genom att ge enkla exempel från situationer du känner till väl.
Du har klarat nivå 1 men ännu inte uppnått nivå 3.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan beskriva hur man förebygger så att man att inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott i kända situationer. Du ger enkla exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Du har klarat nivå 3 men ännu inte uppnått nivå 5.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur man förebygger så att man inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott. Du använder dina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer. Du ger exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Simning
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Det vill säga: Du kan badvetts-båtvetts- och isvetts-reglerna Du kan beskriva hur man hjälper någon i en nödsituation vid vatten med hjälp av livboj och förlängda armen. Du har provat på att simma med livboj och bogserat kamrat i vatten Du har provat på HLR(hjärt- och lungräddning)och vet hur du går tillväga vid en nödsituation. Du kan förklara begrepp som medvetandegrad (och medvetande-kontroll), stabilt sidoläge, hjärtkompressioner, inblåsningar, fria luftvägar samt Heimlisch manöver.