Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor fysik

Skapad 2016-09-30 14:47 i Tiundaskolan Uppsala
Energikällor i ett arbete inom NO.
Grundskola 9 Fysik
Energikällor.

En av framtidens ödesfrågor är varifrån vi ska få all energi som vi behöver.

Innehåll

 

 Eleverna ska presentera ett arbete med en energikälla och dess fördelar och nackdelar. Detta ska sedan redovisas i en muntlig redovisningen med hjälp av en powerpointpresentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Energikällor

Grupparbete

F
E
C
A
Resonemang
Föra resonemang kring hållbarhetsfrågor utifrån perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Du har ännu inte visat din förmåga att resonera kring orsaker och följder .
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Samtala om och diskutera (
Förmågan att kunna samtala om och diskutera frågor som rör energi.
Du har inte visat din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling (Fy/ke)
Förmågan att föra resonemang kring hur människans användning av energi påverkar miljön och förmågan att visa på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling .
Du har ännu ej nått kunskapskravet för E.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ge exempel på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ur olika perspektiv redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: