👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4 HT: Variation i våra uttryck

Skapad 2016-09-30 14:50 i Björklinge skola Uppsala
Terminsplanering - Variation i våra uttryck
Grundskola 4 Musik
Rösten kan användas på många olika sätt för att skapa musik. Musiken kan även låta på olika sätt när den kommer från olika delar av världen.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll åk 4-6

Detta innehåll kommer att beröras denna termin:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Kunskapskrav åk 6

Kunskapskrav som kommer att bedömas:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven skall kunna

 • Du kan samtala kring hur musikens används i vår vardag
 • Du kan delta i samtal kring hörselvård
 • Du kan delta i röstvård och sång i olika genrer, även i mindre grupper
 • Du kan härma en längre rytm- eller tonslinga.
 • Du kan följa en enkel slagverksstämma.
 • Du kan skapa en enkel melodi.
 • Du kan att rösten används på olika sätt som vokalt uttryck.
 • Du känner till att det finns olika taktarter (tretakt, fyrtakt)
 • Du kan skillnad på helnot, halvnot och fjärdedelsnot.

Undervisning och bedömning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • Vi gör röstövningar för att värma upp rösten
 • Vi talar om röstens egenskaper
 • Vi övar att sjunga i stor grupp och liten grupp
 • Vi provar på kanon, jojk och rapp
 • Vi sjunger julsånger på olika språk
 • Vi skapar och framför ett kort framträdande av julsånger för ettorna
 • Vi spelar rytmer efter noter
 • Vi spelar melodier på keyboard
 • Vi pratar om världsmusik, sjunger och kompar på jembe
 • Vi komponerar små tonslingor
 • Vi talar om örat, hörsel och ljud
 • Vi gör skriftliga och praktiska övningar kring taktarter
 • Vi spelar rytmbingo

Tillämpning
Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Delta i gemensam sång och övningar
 • Delta i gemensamt spel
 • Aktivt delta i samtal kring musiken
 • Skriftligt visa sina teoretiska kunskaper vid förhör eller uppgifter

Bedömning
Läraren kommer att bedöma dina inlämnade uppgifter och din förmåga att delta i sång, spel, samtal och övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Förmågor i musik

SÅNG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång
Du sjunger med i gemensam sång
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och engagemang genom att komma med egna sångförslag

SPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Melodiskt
Du kan spela en enkel melodi (ett fåtal toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan spela en melodi (ett flertal olika toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan med stabilitet spela en melodi på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Du kan med lätthet och stabilitet spela ett flertal olika melodier på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Rytmiskt
Du kan spela en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan hålla en puls, samt en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på trumset
Ackord
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt
Du kan ackompanjera en melodi med två ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med tre ackord, d.v.s. en ”kadens”. (Detta innebär större uttrycksmöjligheter)
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten

TEORI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp i samspel med andra
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer
Du känner till att det finns en skillnad mellan tretakt och fyrtakt.
Du kan ibland se skillnaden på tretakt och fyrtakt skriftligt.
Du visar ganska stor säkerhet i din skriftliga övning kring taktarter.
Du visar fullständig säkerhet i din skriftliga övning kring taktarter.

MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du visar på olika sätt att du kan lyssna till musik
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling

GEHÖR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter
Du kan höra och urskilja melodi och takt i en låt
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande

LJUDMILJÖ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du är medveten om hur ljud och musik kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel
Du omsätter i handling din medvetenhet om hur ljud och musik kan påverka dig, och hur du skyddar din hörsel