Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen under 1800-talet

Skapad 2016-10-02 13:06 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
I årskurs 7 arbetade vi med industrialismen, med fokus på Storbritannien och Sveriges utveckling. Nu repeterar de politiska ideologierna, samt tittar på några skeenden i världshistorien under samma period. Vi ska resonera kring vilken betydelse 1800- talets nationalism och imperialism har haft för den fortsatta historien in i vår tid.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska få förståelse för hur många av vår tids konflikter och krig hör samman med händelser och beslut som fattades under 1800-talet. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att repetera de politiska ideologierna, arbeta med begreppet nationalism, samt läsa om orsaker till och konsekvenser av imperialismen under 1800-talet. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att

- använda oss av läromedlet Utkik och arbeta med olika instuderingsuppgifter. 

- undersöka några aktuella konflikter och händelser, samt beskriva samband med händelser och fattade beslut under 1800-talet. 

- träna på att analysera historiska källor, samt diskutera hur historia används i olika sammanhang.  

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor vid diskussion och uppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: