Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Energi, elproduktion och distribution Åk 9 HT-16

Skapad 2016-10-02 13:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Visst vill du bli bra på att spara på naturens energiresurser och värna om miljön? I arbetet med Spänningssökarna får du möjlighet att utveckla egna idéer till detta. Vilka olika energikällor finns? Under arbetsområdet ska vi även reflektera över elektricitetens betydelse för ditt dagliga liv samt hur tillgången på elektricitet har påverkat samhällsutvecklingen. Sverige producerar mycket elenergi genom att använda vattenkraft från älvarna i norra delen av Sverige. Hur kommer den elen hit till oss i Lund?

Innehåll

Mål

Att utveckla tankar om hur vi kan spara på naturens energiresurser.

Att få en förståelse för elektricitetens betydelse i ditt dagliga liv samt i samhället. Här spelar generatorer, transformatorer och elnät en viktig roll för produktionen och distributionen. Därför ska du veta hur de olika delarna fungerar och samverkar för att vi ska få en god livskvalité.

Arbetets innehåll

Inför tävlingen Spänningssökarna kommer du att få orientera dig om:

- Solens betydelse för livet på jorden
- Energiprincipen, att energi kan omvandlas mellan olika former men kan ej förstöras
- Hur energin flödar genom naturen och samhället
- Att kunna föra diskussion om de olika energiformerna och energiomvandlingar
- Olika energikällor och deras för- och nackdelar
- Hur användandet av olika energiformer påverkar miljön
- Repetition av hur en generator fungerar

Efter tävlingen i Vattenhallen jobbar vi vidare med:

- Mekaniskt arbete. Effekt. Beräkningar. 
- Transformatorns uppbyggnad, funktion och användningsområde. För att klara det måste du behärska begreppen magnet, magnetfält, elektromagnet, induktion, ström, spänning och effekt

Arbetssätt och redovisningsform

Stationsförsök om energiformer.
Minigrupparbete om en energikälla.
Beräkningar av mekaniskt arbete samt effekt.
Du kommer genomföra systematiska undersökningar och tolka dessa för att skapa förståelse för hur magnetism och spolar hör ihop med elproduktion och eldistribution.
Andra källor för inlärning kommer vara vår fysikbok, bildspel och filmer.
Skriftliga uppgifter, laborationer, läxförhör samt ditt deltagande i samtal i klassrummet kommer ligga till grund för bedömning av dina förmågor.

Visa din kunskap - Bedömning

Området kommer ge oss möjlighet att arbeta med aspekterna 1,5,6,7,8,9,10,11,13 och 14 i kunskapstabellen.

Reflektion

Vilka hjälpmedel har du använt för att underlätta förståelsen för begreppen vi arbetat med?
Hur påverkar din ökade kunskap om elproduktion och eldistribution dig som elkonsument?
På vilket sätt bidrar du med tankar och kunskap till diskussionerna i gruppen/klassen?
Hur kan du utveckla ditt deltagande mer?

Uppgifter

 • Energi, elproduktion och distribution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
NF Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Diskussioner om energikällor och elproduktion
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 5
Planering Lab Transformatorn
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Utförande Lab
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Lab Resultat och slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 8
Lab Resonemang om resultat, felkällor, möjlighet till förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Lab Rapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Kunskaper om el och energi, användning av begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Se samband om elektricitet i din vardag och samhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 13
Hållbar utveckling
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Aspekt 14
Hur uppfinningar som t ex generatorn och transformatorn och nyttjandet av olika energikällor påverkat vårt sätt att leva.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: