Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering ht 2016

Skapad 2016-10-02 16:30 i Talgoxen Haninge
Förskola
Våra pedagogiska tankar kring vår gemensamma projekt "Bygga drömvär(l)den".

Innehåll

Under kommande läsår kommer vi på Sjöhästen fortsätta arbeta med vårt gemensamma projekt; ”Bygga drömvär(l)den”. Vi har där valt att fokusera på kommunikation och relation. Vi kommer arbeta kring och beröra kunskaper inom skapande, materialkännedom, teknikkännedom och en baskunskap om naturvetenskapliga läroprocesser. Vi har tidigare termin lagt en grund inom områden så som empati, identitetsutveckling, relationsskapande och tillvarata vårt material och våra miljöer. Dessa kommer vi fortsätta utveckla tillsammans med barnen.

Under hösterminen kommer djupdyka och fördjupa oss inom barns kommunikation och relation till varandra, material, tekniker och miljö. Även barnens identitetsskapande arbete och bygga på våra grundläggande värden. Så som empati, respekt, tilltro, närhet, trygghet, hänsyn, omsorg och hållbarhet. 

Vårt syfte med vårt projekt är att vi vill ge våra barn grundläggande värden om allas lika värde, olikheter är bra, empati, relationsskapande, omsorg om varandra/material/miljö, hänsyn, respekt, tillit till sig själv, social hållbarhet.

Även grundläggande kunskaper inom estetiska läroprocesser så som materialkännedom, teknikkunskaper och förståelse inför dessa. Detta gör vi med hela kroppen, vi lär, upptäcker och utforskar med alla sinnen. "Learn by doing". Vi vill att barnen får en positiv tilltro till sig själv och att barnet vågar utforska med lust och nyfikenhet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: