Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och baser

Skapad 2016-10-03 11:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Syror och baser finns i dig och runt omkring dig i hela naturen. Hur påverkar de dig och naturen?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du kommer att utveckla:

 • din förståelse för vad atomer och joner är och vad de spelar för roll i syror och baser
 • dig att kunna beskriva begrepp inom området
 • din förmåga att beskriva samband mellan t ex försuring och utsläpp samt kunna förklara hur försurningen kan motverkas
 • dina kunskaper för att beskriva pH-skalan och hur den tillämpas
 • se hur vanliga ämnen påverkar omgivningen och hur du ska hantera dessa
 • din kunskap om vissa specifika syror och baser
 • din förståelse för hur syror och baser motverkar varandra samt hur en buffert fungerar och används ur miljösynpunkt
 • din förmåga att laborera på ett säkert och effektivt sätt
 • din förmåga att dokumentera laborationer efter en given mall

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med genomgångar av fakta och diskussioner med utgångspunkt på miljöproblem kommer att ingå. Efter provet kommer vi göra laborationer som ska redovisas med laborationsrapporter

Bedömning

Din inlämnade dokumentation från laborationer, övrigt arbete på lektioner och det skriftliga prov du skriver bedöms enligt en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi matris 7-9 förmågor & kunskaper

A FÖRMÅGA ATT GRANSKA INFORMATION

På väg att nå målen
1
2
3
A1 Skilja fakta från värderingar
Kan ännu inte skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
A2 Söka information
Kan ännu inte söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
A3 Använda källor
Kan ännu inte bedöma källornas trovärdighet.
Kan med viss hjälp bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
A4 Använda information
Kan ännu inte använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

B FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA

På väg att nå målen
1
2
3
B1Samtala och diskutera
Har ännu inte visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
B2 Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Har ännu inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
B3 Ställa frågor
Har ännu inte ställt några frågor.
Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B4 Bemöta åsikter
Bemöter ännu inte några åsikter.
Bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B5 Framföra åsikter och argument
Framför ännu inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.
B6 Skapa texter och andra framställnin
Har ännu inte skapat någon text eller annan framställning.
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

C FÖRMÅGA ATT GENOMFÖRA LABORATIEUNDERSÖKNINGAR

På väg att nå målen
1
2
3
C1 Formulera frågeställningar
Har ännu inte formulerat några frågeställningar.
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Formulerar enkla frågeställningar.
Formulerar frågeställningar.
C2 Formulera planeringar
Har ännu inte formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
C3 Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
C4 Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har ännu inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
C5 Resonera rimlighet
Har ännu inte visat förmåga att dra rimliga slutsatser.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
C6 Ge förslag till förbättringar
Har ännu inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
C7 Dokumentera
Har ännu inte visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.
C8 Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.

D FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

På väg att nå målen
1
2
3
D1 Föra resonemang om miljöpåverkan
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D2 Föra resonemang om åtgärder för hållbar utveckling
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
Visar på några åtgärder.
Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
D3 Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har ännu inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
D4 Föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang om kemiska processer.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D5 Beskriva kemiska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
D6 Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.

E KUNSKAPER

På väg att nå målen
1
2
3
E1 Materians uppbyggnad, oförstörbarhet, omvandlingar
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E2 Blandningar
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E3 Processer i luft, mark, vatten
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E4 Syror & baser, jonförerningar
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E5 Kol, kolföreningar
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E6 Material, återvinning
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E7 Hållbar utveckling
Har ännu inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: