Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete "egen kokbok" HT16/VT17

Skapad 2016-10-03 14:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

att eleverna i grupp ska planera och genomföra en egen kokbok där de fördjupar sig i ett lands matkultur. Dels ska eleverna tillsammans komma fram till vilket land de valt och varför, sedan ska de börja söka efter recept, där både förrätt, huvudrätt, dessert och bakverk finns med.

Under terminen kommer eleverna genomföra dessa recept och jämte detta utforma en kokbok tillsammans. Utöver detta så ska eleverna skriva en avslutande sammanfattning där de enskilt reflekterar över varje tillfälle de haft i hem- och konsumentkunskap. Både praktiska lektioner och teoretiska lektioner. Exempelvis deras egen insats i arbetet, hur det praktiska momentet gick och arbetet med att utforma kokboken. den avslutande sammanfattningen är också en del av bedömningen.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap bedömningsmatris

HEM- OCH KUNSUMENTKUNSKAP BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÖSA PROBLEM
Hanterar konkreta problem, bedömer olika lösningar Hanterar oförutsedda situationer Utför handlingar utifrån medvetna val
planerar och utför recept, förstår problem och väljer en metod som fungerar med handledning. Kan med hjälp ta till sig muntliga och skriftliga instruktioner och tillämpar det både teoretiskt och praktiskt.
planerar och utför recept, förstår problem och väljer själv en metod som fungerar. Arbetar efter såväl muntliga som skriftliga instruktioner och motiverar val utifrån kunskaper och erfarenheter samt tillämpar det i flera olika sammanhang.
Tar sig an problem och kan med egna idéer och initiativ skapa en högre kvalité på sitt arbete.
REFLEKTERA
Utför handlingar utifrån medvetna val
Reflekterar och utvärderar beslut, handlingar och resultat under processen, med viss handledning.
Reflekterar kring beslut, handling och resultat ur olika perspektiv. Gör jämförelser och kan med hjälp av andra dra slutsatser för att komma vidare i processen/agerandet.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser utifrån olika perspektiv. Gör medvetna val och motivera handlingar/agerande.
KREATIVITET OCH SKICKLIGHET
Tar egna initiativ och visar skicklighet i utförandet
Har egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Väljer redskap och arbetsmetoder som bör användas.
Har egna idéer om arbetets utformning och genomförande. Överväger olika alternativ att genomföra valda momentet på under hela processen.
Har egna idéer och ger arbetet personlig prägel genom att utveckla arbetet under hela processen. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i utförandet.
KRITISKT GRANSKA OCH VÄRDERA
granska och värdera information källor, samt agera i enlighet med övervägda beslut Källor*= läst, hört, sett, upplevt
Använder informationen och granskar källan* kritiskt utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Gör jämförelser
Använder information utifrån flera källor* genom medvetna val. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand jämföra och söka stöd för att stärka källans* trovärdighet.
Använder information och stärker dess trovärdighet genom att värdera och ifrågasätta denna Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans* budskap och syfte
TILLTRO OCH ANSVARSTAGANDE
Motivation , delaktighet och ansvar för eget lärande
Provar egna idéer och har vissa strategier. Får hjälp med planeringen och kan följa den. Kan med hjälp reflektera över starka och svaga sidor i det egna arbetet.
Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar eget ansvar för lärandet och gör egna planeringar. Kan i arbetet se hur utvecklingen sker.
Har strategier, är systematisk, planerar och känner till olika inlärningsmetoder. Kan anpassa lärandet till situationen samt motiverar val och handlingar under arbetsprocessen.
SAMARBETE
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: