Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NH Svenska åk 3

Skapad 2016-10-03 15:16 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska
svenska

Innehåll

Pedagogisk planering, år 3

 

Svenska

 

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa texter, både enskilt och tillsammans med andra.

 

Innehåll

Läsa och skriva

* Lässtrategier för att förstå och tolka texter och för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

* Strategier för att skriva olika typer av texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

* Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

* Handstil och att skriva på dator.

* Språkets struktur samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

                         

Tala, lyssna och samtala

* Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

* Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

Berättande texter och sakprosatexter

* Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

* Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll

* Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

* Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

* Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

* Texter som kombinerar ord och bild.

 

Språkbruk

* Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

* Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Informationssökning och källkritik

* Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor.

* Källkritik.

 

Konkretiserade mål

Inom undervisningen i svenska ska du få möjlighet att utveckla:

* förmågan att läsa, tolka och förstå en text

* enkla strategier för egen textbearbetning till exempel att omarbeta efter feedback, skriva rent

* stavning, handstil samt att skriva på dator.

* din förmåga att tala inför grupp samt lyssna och återberätta

* förståelse för hur en text kan förmedla människors erfarenheter

* kunskap om några kända barnboksförfattare och illustratörer,

* kunskap om hur du genom skriftliga strategier kan minnas och lära, t.ex. tankekarta

* kunskap om hur en faktatext kan organiseras,

* kunskap om hur du kan organisera en instruerande text (t.ex. med punktuppställning),

* kunskap om hur du får ord och bild att samspela

* kunskap om ord och begrepp man kan använda för att uttrycka känslor, kunskap och åsikter

* din förmåga att söka information samt att kritiskt granska den

 Undervisning

I undervisningen i svenska så arbetar vi för att eleven ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och mångsidigt sätt. Vi arbetar för och uppmuntrar eleven till att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Undervisningen i ämnet svenska sker både efter ett individuellt perspektiv, anpassat efter varje elevs nivå och förkunskaper samt med gemensamma övningar och diskussioner. Läsningen tränas dagligen i mycket av elevernas skolarbeten. Vi kommer även att arbeta med läsgrupper där eleverna läser högt för varandra i smågrupper samt diskuterar det lästa där både läs- och samtalsförmåga övas. De övas i att uttrycka känslor, kunskap och åsikter och samtidigt lär de av varandra. Vi kommer att arbeta vidare med lässtrategier för en ökad läsförståelse och fördjupad kunskap i läsningen genom bl.a. genrepedagogik. Arbetsboken Veckans ord kommer även att användas där eleverna övar sin läsning och läsförståelse genom varierande och lustfyllda övningar som eleven genomför. Vidare kommer arbetsboken läsförståelse också att ligga som underlag till ord- och läsförståelsen. Boken finns i olika färger utifrån elevens nivå. Vi uppmuntrar till regelbunden, daglig läsning i ett samarbete med hem och skola där både läsning och läsförståelse arbetas vidare med i materialet Äventyrsläxan. Eleverna kommer att få ta del av varierande texter, med tillhörande bilder.

Skrivstrategier i både skönlitterära- och faktatexter övas bl.a. med hjälp av olika texter. Vi kommer bl.a. att ta oss an faktatexter med hjälp av Reading Literacy. Berättelseskrivning uppmuntras och övas genom att eleverna arbetar både enskilt och i par och eleverna får skriva fritt ur fantasin. Handstil, innehåll, meningsbyggnad, stavningsregler, reflektion och skiljetecken kommer eleverna att öva sig i dagligen i de olika ämnena. Eleverna kommer att lära sig att hantera instruktioner samt att argumentera och reflektera. Vidare kommer eleverna också utmanas genom t.ex. redovisningar i olika former. Tala, lyssna och samtala övas bl.a. genom vår dagliga morgonrutin då eleverna turas om att läsa kalendern och presentera datum m.m. Att samtala övas även genom boksamtal, gemensamma spel, samarbetsuppgifter och presentationer av arbeten, t.ex. läsa upp en egenskriven berättelse.

 

 

Bedömning

Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra, fortlöpande under hela terminen. Mestadels sker bedömningen genom observationer i olika undervisningssituationer men även utifrån den förmåga eleven uppvisar i sitt arbete i det arbetsmaterial som funnits tillgängligt. De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen och bedöms utifrån en bedömningsmatris. Bedömningen utgår även utifrån visat intresse och lust att lära (deltar aktivt).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: