Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skolår 3 ht-16/vt-17

Skapad 2016-10-03 18:01 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

 MÅL - LÄSA

Jag kan läsa flytande: känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser

Det innebär att jag:

 • läser texter obehindrat med flyt och förståelse
 • utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord
 • rättar mig själv vid läsning
 • läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt
 • läser elevnära faktatexter och beskriver innehållet muntligt
 • drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen

 

MÅL - SKRIVA

Jag skriver längre texter med handling och innehåll

Det innebär att jag:

 • skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning
 • skriver beskrivande texter med relevant innehåll
 • söker och hämtar information från någon anvisad källa
 • kan stava många för mig vanliga ord
 • använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter

 

MÅL - TALA, LYSSNA, SAMTALA

 • Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
 • Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
 • Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar
 • Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar

 

 

Bedömning se matris nedan, "Nya språket lyfter".

Avstämning A,  B och C ska uppfyllas för att nå kunskapskraven för skolår 3.

 

Uppgifter

 • Sammanfattning av ämnet svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
"Nya språket lyfter" 2016 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Avstämning A - Läsa
.. kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
.. urskiljer ord i meningar.
.. har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
.. läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
.. visar förståelse för innehållet.
Avstämning A - Skriva
.. prövar att skriva för att lära.
.. har skrivriktningen klart för sig.
.. utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
.. kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
.. bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Avstämning B - Läsa
.. är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
.. läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
.. stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
.. läser om och rättar sig själv vid behov.
.. visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
.. börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning B - Skriva
.. skriver text med enkel handling.
.. gör mellanrum mellan orden.
.. visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
.. kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
.. skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Avstämning C - Läsa
.. läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
.. utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
.. rättar sig själv vid läsning.
.. läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
.. läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
.. drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - Skriva
.. skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
.. skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
.. söker och hämtar information från någon anvisad källa.
.. kan stava många för eleven vanliga ord.
.. använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: