Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk.3, HT-16

Skapad 2016-10-03 19:05 i Freinetskolan Mimer Freinet
Taluppfattning, positionssystemet, benämda tal, räknesätten, tabellkunskap, tid, statistik och problemlösning,
Grundskola 3 Matematik
Matematiska tecken >, <, =

digitala hjälpmedel, miniräknaren

Utveckla taluppfattningen ( 0-1000), avrunda tal

positionssystemet: Ental,tiotal,hundratal,tusental

Symbolers utveckling: Hieroglyfer

Huvudräkning: Talkamrater och strategier

Räknesätten: skriftliga räknemetoder för addition, subtraktion,

Räknesätten: multiplikation och division

Utveckla tidsuppfattningen och läsa av klockan.

Statistik

Kunna lösa vardagliga problem med hjälp av olika strategier

Slumpmässiga händelser i spel

Innehåll

Centralt innehåll


Naturliga tal och positionssystemet:
Vi kommer att öva på talraden och dela in tal i de olika talsorterna, ental, tiotal, hundratal och tusental. Du ska förstå siffrans olika värde i tal beroende på var man skriver dem, (platsvärdet). Du ska lära dig att avrunda till närmaste tiotal och hundratal och kunna uppskatta om ett svar är rimligt. Du ska kunna något historiskt sätt att skriva tal. t.ex. de romerska siffrorna

De fyra räknesätten:
Du övar på att förstå räknesätten addition, subtraktion, division och multiplikation samt de matematiska tecknen för dem. Du behöver förstå Sambandet addition/subtraktion och addition/multiplikation. Konstruera och lösa textuppgifter.( kunna välja rätt räknesätt i en textuppgift).

Du övar på tal och tabeller. (Addition, subtraktion, multiplikation, division)

Beräkningar av tal och formuleringar av frågor:
Du övar på  huvudräkningsmetoder och att kunna redovisa hur du tänkt.Du skall lära dig att ställa upp tal för att lösa uppgifter. Samt att du ska kunna räkna ut uppgifter med hjälp av en miniräknare.  Du tränar på att kunna skriva egna räknehändelser.

Tid:

Du ska kunna läsa av alla tider på klockan . Du ska lära dig samband mellan tider: år, månader,dagar och kunna skriva dagens datum. Du tränar på att räkna ut tidsskillnader från en tid till en annan.

Sannolikhet och statistik:
Du tränar på slumpmässiga händelser och sannolikhet i olika spel och du tränar att bokföra undersökningar i tabeller och diagram.

Problemlösning:

Du får utveckla din problemlösningsförmåga och kunna använda olika strategier att lösa vardagliga problem på. T.ex. att rita en bild eller skriva uträkningar för att lösa problemet.

 

 

Arbetssätt och arbetsformer

Terminen delas i tre perioder. Med huvudfokus på olika matematiska innehåll. Efter varje period utvärderar du med läraren hur arbetet har gått.

Period 1: Taluppfattning, (ental,tiotal,hundratal,tusental) och räknesätten addition och subtraktion med flersiffriga tal, tiotalsövergångar och uppställningar vid uträkning. Avrundning av tal,  problemlösning

Period 2: Tid, räknesätten multiplikation och division, problemlösning

Period 3: sannolikhet och Statistik. tabeller och diagram.

Veckoplan:

Måndag:

Kl. 9.40-10.30 med Maria och Jennifer

Arbete: Problemlösning och e.a arbete i boken när man är klar.

Tisdag:

Kl. 9.40- ca 10.20 med Jennifer

Arbete:  tabellträning 20 min.( Nomp) därefter e.a

Onsdag:

Kl. 12.00- 13.00 med Maria

Arbete: Laborativ genomgång inom aktuellt område och övning till.

Kl. 13.10- 14.10 med Maria och Elin

Arbete: Färdighetsträning i böckerna m.m.

Elin arbetar med elever enskilt eller i mindre grupp utifrån behov.

Du arbetar med ett matematiskt område ledd av läraren. Varje vecka färdighetstränar du i boken Favorit, på lektionerna. Du arbetar med de sidor läraren gått igenom eller får andra uppgifter som handlar om det gemensamma arbetsområdet. Du får extra träningsuppgifter i din e.a planering, om det efter diagnos visar sig att du behöver arbeta mer inom ett område. (Dessa kan behöva göras hemma). 

Varje vecka tränar du också på huvudräkning och tabellkunskaper. Du färdighetstränar på olika sätt,  här används främst appar på Ipad och diverse dataprogram. t.ex. nomp. Du arbetar med egna utvecklingsmål under delar av¨e.a tiden.

Vi arbetar konkret med positionssystemet och vi spelar olika spel för att träna taluppfattningen och använder centimomaterialet. Vi tittar på olika kulturers talsystem t.ex. det egyptiska.

Vi har genomgångar och diskussioner kring räknesätten. Vi arbetar med sambanden mellan räknesätten.
Vi tränar att tolka textuppgifter och det matematiska innehållet, vi övar att skriva egna räknehändelser och koppla till matematiska beräkningar.

Vi kommer att ha ett sokratiskt samtal i matematik.
Vi kommer använda oss av utemiljön när vädret tillåter.
Vi spelar olika mattespel.


Hela klassen arbetar gemensamt utifrån en matematikbok som heter Favoritmatematik. Du får nomp.se på dator/Ipad där du övar mot egna mål. Du har ett blått räknehäfte att använda på matematiklektionerna där du bl.a. skriver egna uträkningar . 

De här förmågorna kommer att bedömas

Lärarkommentar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Räknehändelser (textuppgifter),Tidsuppfattning och positionssystemet, problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå räknehändelser
Förmågan att förstå och lösa matematiska problem
Behöver mycket hjälp med att förstå och lösa enkla matematiska händelser.
Behöver lite hjälp med att förstå och lösa enkla matematiska händelser
Kan översätta enkla matematiska händelser till en matematisk uträkning och löser problemet självständigt.
Kan lösa matematiska händelser med flera steg. Kan självständigt sortera information och använda en fungerande strategi.
Skapa egna räknehändelser
förm¨gan att skapa egna räknehändelser
behöver mycket hjälp med att skapa en egen matematiskt händelse
behöver lite hjälp med att skapa en egen matematiskt händelse
kan självständigt skapa enkla matematiska händelser
kan självständigt skapa matematiska händelser utifrån givna uträkningar

Tid

Förståelse för tidsmätning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tidsuppfattning
Förmågan att beskriva sambanden mellan olika tidsenheter
har svårt att beskriva sambanden mellan vanliga tidsenheter (minut, timme)
Vet hur lång en minut är och kan beskriva sambandent mellan minut och timme
vet hur lång en minut, en timme,en dag och en vecka är och kan sambanden mellan tidsenheterna
vet hur långa vanliga tidsenheter är och kan sambanden mellan tidsenheterna sekund, minut, timme och dygn, månad och år
Klockan
kunskap om klockan
kan läsa av heltimmar på klockan
förstår hur visarna rör sig på klockan och kan läsa av hel och halvtimmar
förstår hur visarna rör sig på klockan och kan läsa av hel och halvtimmar, kvart i och kvart över
förstår hur visarna rör sig på klockan och kan läsa av alla tider på klockan

Postitionssystemet

kunskap om positionssystemet och förståelse av siffrors värde i tal och kunna dela tal i talsorter. Kunskap om hur man använder det vid beräkningar av naturliga tal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Taluppfattning
Förmågan att använda siffrors värde i tal vid uträkningar och kunskap om talens relation till varandra.
Jag räknar alla tal och kan inte hoppa i talraden.
Jag vet hur många ental det går på ett tiotal. Jag räknar hela tiotal när det är möjligt,
Jag vet hur många ental det går på ett tiotal och hur många tiotal det går på ett hundratal. Jag använder det när jag räknar (tiohopp).
Jag förstår tiobassystemet. Jag vet vad som händer med en siffra när den byter plats i ett tal och att talets storlek påverkas av antalet siffror. Jag använder mig av det när jag räknar.
Siffrors värde i tal.
Din förmåga att kunna dela upp tal i talsorter
Jag har svårt att dela upp olika tal i talsorterna ental, tiotal
Jag kan dela tvåsiffriga tal i tiotal och ental. (t.ex.45 = 40 + 5)
Jag kan dela tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental, (t.ex 573= 500 + 70 + 3)
Jag förstår hur siffrors plats i olika stora tal bestämmer vad siffran är värd.

Ma
Problemlösning

Rubrik 1

Problemlösning
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att förstå olika problem i bekanta sammanhang.
Jag behöver hjälp med att förstå problem.
Jag behöver viss hjälp med att förstå problem.
Jag kan utan hjälp förstå problem.
Aspekt 2
Förmågan att välja lämplig metod/strategi att lösa problem på.
Jag behöver hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag behöver viss hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag kan välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: