Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Britts test Biologi - Bakterier, virus och smittspridning ht-16

Skapad 2016-10-03 21:30 i Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om bakterier, virus och smittspridning.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Koppling till det centrala innehållet i biologi:

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Det här kommer vi att arbeta med:

Under lektionerna kommer vi att:

 • Ha genomgångar av områdena bakterier, virus och smittspridning
 • Genomföra och dokumentera laboration: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier
 • Se på filmer: Bakterier och virus
 • Arbeta med keynoteuppgiften: Bakterier och virus

Du kommer att få visa ditt lärande genom:

 • Laborationen: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier
 • Uppgift: Bakterier och virus
 • Uppgift: Ta ställning kring antibiotika!

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Böcker:

 • Biologiboken: s.320-326, s.338-339
 • Lightboken: s.210-213, s.222-223

Länkar:

Om bakterier:

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bakterier

Filmer:

 

Laborationer och uppgifter:

Laboration: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier (Tryck på bilden för att läsa eller spara.)

Laboration: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier

Keynoteuppgiftent: Bakterier och virus (Tryck på bilden för att läsa eller spara.)

 

Konkretiserande mål ( Vad du ska kunna)

Efter avklarat arbetsområde ska du:

I laborationen: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier

 • Kunna skriva en hypotes
 • Kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt.
 • Kunna skriva ner ett resultat och bifoga minst en bild på ditt resultat.
 • Kunna skriva en slutsats där du kan förklara varför du fått det resultat som du har fått.
 • Kunna ge exempel på hur vi kan minska smittspridning av bakterier och virus.
 • Kunna beskriva felkällor.

I keynoteuppgiften: Bakterier och virus:

 • Kunna presentera information om bakterier, virus, sjukdomar och upptäckter genom att skriva bearbetade texter och använda bilder och tabeller.
 • Kunna söka information om bakterier, virus, sjukdomar och upptäckter i olika källor och även kunna förklara varför dina källor är bra källor att använda till just den uppgiften. 
 • Kunna beskriva olika upptäckter kring bakterier, virus och smittspridning som har haft betydelse för människors levnadsvillkor.

Vid uppgiften: Ta ställning kring antibiotika

 • Veta vad bakterier är och hur bakterier kan orsaka infektioner och smittspridning.
 • Veta vad virus är och hur virus kan orsaka infektioner och smittspridning.
 • Veta vad antibiotika är.
 • Veta vad som menas med resistenta bakterier.
 • Kunna se samband mellan antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kunna göra ett ställningstagande och motivera sitt val.
 • Kunna använda information i faktablad som stöd för egna motiveringar.

Redovisning sker:

 • Laborationen: "Bakterieodlingar kan avslöja bakterier" - Lämnas in på Showbie senast fredag den 14/10 (v.41)
 • Uppgiften: "Bakterier och virus"- Lämnas in på Showbie senast fredag den 21/10 (v.42) 
 • Uppgift: "Ta ställning kring antibiotika" (v.43)

 

Matriser

Bi
Keynoteuppgift: Bakterier och virus

Keynoteuppgift: Bakterier och virus

Du får möjlighet att visa din förmåga att:
F
test
E
test
C
test
A
test
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar för många delar som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbeta informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder, tabeller och /eller rubriker i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder, tabeller och några rubriker i ditt arbete.
Du har använt bilder, tabeller, rubriker och layout med viss anpassning till mottagaren.
Du har använt bilder, tabeller, rubriker och layout som förstärker texten och som har god anpassning till mottagaren.
Vara källkritisk:
Du ska söka information om bakterier, virus och smittspridning, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text- och källor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text- och bildkällor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få text- och bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text- och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbyggda resonemang.
Ge exempel och se samband:
Du ska ta reda på olika upptäckters betydelse för människors levnadsvillkor.
Du har inte gett något exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och/eller du har inte motiverat ditt val.
Du har gett minst ett exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och kan till viss del motiverat ditt val.
Du har gett flera exempel på upptäckter som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och kunnat förklara varför just de upptäckterna har varit viktiga.
Du har gett flera olika exempel på upptäckter som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och kunnat förklara varför just dessa upptäckter har varit viktiga. Du har även beskrivit samband mellan de olika upptäckterna.

Bi
Laborationen: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier

Laborationen: Bakterieodlingar kan avslöja bakterier

F
testar igen
E
testarigen
C
testar igen
A
Hypotes:
Vad tror du kommer att hända?
Din hypotes saknas.
Du har skrivit en hypotes.
Genomförande:
Du har inte genomfört laborationen eller genomfört den på ett inte säkert sätt.
Du har genomfört laborationen på ett säkert sätt.
Resultat:
Redovisa vad som hände.
Du har inte redovisat något resultat.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, tabeller/diagram och/eller bilder. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och/eller bilder
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, tabeller/diagram och/eller bilder
Slutsats:
Redovisa varför det blev som det blev.
Du kopplar inte ditt resultat till dina kunskaper om bakterier och smittspridning.
Du gör enkla kopplingar mellan något av dina resultat och dina kunskaper om bakterier och smittspridning.
Du gör utvecklade kopplingar mellan dina resultat och dina kunskaper om bakterier och smittspridning.
Du gör välutvecklade kopplingar mellan dina resultat och dina kunskaper om bakterier och smittspridning.
Slutsats:
Du ger inget förslag på hur smittspridning kan minskas.
Du ger ett förslag på hur du själv kan minska smittspridning.
Du ger flera förslag på hur du själv kan minska smittspridning.
Du ger flera förslag på hur du själv kan minska smittspridning och hur vi i samhället kan minska smittspridning.
Felkällor:
Ge förslag på förbättringar av undersökningen.
Du har inte angivit några felkällor eller förbättringsförslag.
Du ger minst ett förslag på en felkälla
Du ger minst ett förslag på en felkälla som till viss del kan kopplas till undersökningen och motiverar varför det är en felkälla.
Du ger minst ett förslag på en felkälla som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är en felkälla. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.

Bi
Provet: Diskutera och ta ställning

Provet: Diskutera och ta ställning

Du får möjlighet att visa din förmåga att:
F
E
C
A
Använda information:
Du har inte använt informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Du har använt informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Ta ställning:
Du har inte tagit ställning genom att rekommendera ett alternativ.
Du har tagit ställning genom att rekommendera ett alternativ.
Motivera ställningstagande:
Du har inte uppfyllt kraven för E när det gäller att motivera ditt ställningstagande.
Du har motiverat ditt ställningstagande genom att uppge en/flera fördelar eller en/flera nackdelar.
Du har motiverat ditt ställningstagande genom att uppge både fördelar och nackdelar.
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge fördelar och nackdelar. Du har även lagt till egen kunskap i din rekommendation till Märta.
Presentera information:
Du saknar motivering eller din text är bristfällig.
Du har skrivit ett enkelt förslag.
Du har skrivit ett förslag som är riktat till Märta.
Du har skrivit ett tydligt och bra förslag. Där texten är riktad till Märta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: