Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering i SvA

Skapad 2016-10-03 22:39 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du kommer att lära dig att läsa och förstå återberättande texter.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Strategier för att förstå återberättande texter med hjälp av ljudstöd

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Läsa (och lyssna på) texter i Språkis.

Hur du utifrån bilder kan få kunskaper om textens innehåll

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer efter varje berättelse svara på frågor i anslutning till texten.

Kunna beskriva vad du ser på bilderna.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

SvA
Matris för svenska A år 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven läser enklare texter med flyt och stakar sig ibland.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatext för barn och ungdomar med flyt och använder sig av adekvata lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa -förstå skönlittertur
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven läser med förståelse enklare skönlitterära texter och kan ställa och svara på frågor där svaret går att finna direkt i texten.
Eleven kan utan hjälp hitta budskap som finns mellan raderna. Varierar sitt val av skönlitterära böcker.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse.
Läsa- förstå faktatexter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Läser texten och förstår det mesta av innehållet och kan plocka ut viss fakta.
Kan läsa en faktatext och plocka ut vad som är viktigt. Djupläsa. Klarar av att göra egna sammanfattingar av en faktatext.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattingar av olika texters innehåll och diskutera viktiga delar med god koppling till sammanhang.
Skriva
Skriva Innehåll
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan i skrift beskriva enklare upplevelser på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i sina texter visa på språklig variation och ökat ordförråd. Texterna har en röd tråd.
I texterna visar eleven att den har god säkerhet när det gäller språkriktighet . Eleven visar språklig variation och kan skriva längre meningar med sambandsord.
Skriva Genre
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan skriva en text med typiska drag för genren.
Eleven kan skriva texter med varierat språk och typiska drag för genren
Eleven behärskar olika genrer och kan uttrycka sig med språklig variation med anpassning till mottagare, syfte och sammanhang.
Tala/lyssna
Tala/lyssna muntlig presentation
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Våga stå inför klassen och berätta om något enskilt eller i grupp.
Genomföra en muntlig presentation. Använda minst ett hjälpmedel för att göra presentationen tydlig. Använda ett anpassat kroppspråk.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Presentationen har god anpassning till syfte och mottagare.
Tala/lyssna argumentera muntligt och lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Visa med kroppsspråk att man vill lyssna. Är inställd på att lära sig något när andra talar.
Eleven kan framföra och motivera egna argument och bemöta andras och hålla sig till ämnet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Studieteknik/läsa skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven reflekterar över lässtrategiers betydelse för förståelsen. Eleven använder ordböcker mm för att förstå.
Eleven kan sortera fakta i t ex tankekartor och använda dessa för att bearbeta text.
Eleven kan söka och sammanställa informationen från ett avgränsat urval av källor och kan reflektera över informationens användbarhet. Eleven kan med egna ord omformulera texter och använder sig av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: