Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zeitungsprojekt ht16

Skapad 2016-10-04 11:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
In den Jahrgangsstufen 7-9 werden wir uns in diesem Halbjahr mit einem Zeitungsprojekt beschäftigen. Wir tasten uns von außen an das Thema Tageszeitung heran und untersuchen den Aufbau einer Zeitung und ihre Gliederung. Wir werden auch die Aufmachung verschiedener Zeitungen betrachten. Desweiteren werden wir mit den unterschiedlichen Textsorten der Zeitung arbeiten und eigene Texte schreiben. Schließlich machen wir uns mit den Personen vertraut, die mit der Herstellung einer Zeitung zu tun haben und wollen wissen, woher die Zeitung eigentlich erfährt, worüber sie schreibt. Wir werden uns darüber austauschen, wie die Zukunft der Zeitung im Vergleich mit Onlinemedien aussieht und diskutieren, wie Medien und Demokratie zusammengehören. Fröhliches Zeitunglesen!

Innehåll

Undervisningens mål

Målen är att eleven

 • lär känna olika aspekter av tyska, österrikiska och schweiziska tidningar
 • använder sitt modersmål både i tal och skrift
 • utvecklar sitt modersmåls ordförråd och språkliga strukturer 
 • anpassar modersmålet efter olika mottagare
 • läser texter som beskriver eller förklarar Tysklands samhällsfrågor eller kulturella företeelser
 • använder sig av det eleven har läst, hört samt lärt sig i samtal och presentationer

 

Målet med arbetsområdet är att eleven ska lära sig vad som skiljer olika tidningar åt, vilka texter som finns i tidningar och vad som skiljer dem från varandra. Eleven ska också lära sig skriva egna tidningsartiklar av olika slags och vad som är typiskt för just den sortens texter vad det gäller uppbyggnad och språk.

 

Undervisningens genomförande

Under arbetsområdet kommer eleven arbeta enskilt, i mindre grupper och i helklass. 

Eleven kommer delta i genomgångar och övningar som rör olika tidningstyper, tidningens delar, tidningens texter och strategier för att läsa och skriva tidningsartiklar t.ex. reportage, intervju, nyhetsartikel, ledare och recension.

Eleven kommer att utveckla kunskaper om:

 • hur arbetet på en dagstidning går till och vem som jobbar där
 • hur en dagstidning är uppbyggd och hur man hittar i tidningen
 • ord och begrepp som hör till ämnet
 • att läsa och sammanfatta nyheter, genom att utgå från frågorna Vad? När? Var? Vem? Hur? Varför?
 • hur man känner igen en faktatext och en åsiktstext
 • hur en nyhetsartikel är uppbyggd
 • hur en argumenterande text är uppbyggd
 • var tidningar får sina informationer ifrån
 • hur framtiden av tidningar kan ser ut i en multimedial tidevarv
 • hur politisk ansvar ser ut för tidningar

 

Läxa varje vecka: muntligt återberätta en aktuell nyhetsartikel med hjälp av stödord. Dessutom diskutera källkritik.

 

Elevinflytande

 

Delvis har eleven friheten att välja egna områden som den vill undersöka och jobba med om tidningar. 

Vid olika tillfällen väljer eleven i samråd med lärare hur eleven ska redovisa. 

Arbetsområdet utgår från elevens egna kunskaper om tidningar och eleven kommer att ha visst inflytande över innehållet i sina texter.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. 

Redovisning av elevens kunskaper sker när den deltar i gruppuppgifterna och när den skriver artiklar. 

Eleverna ger varandra respons på texterna.

Se matris "Kunskapskrav Modersmål 7-9".

 

Material

 Olika dagstidningar och tidningsartiklar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Zeitungsprojekt ht16

LÄSA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter.

SKRIVA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva texter
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Anpassa innehåll & språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål & svenska
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

SAMTALA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: