Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra åk 9

Skapad 2016-10-04 11:42 i Apelskolan Falkenberg
Funktioner och algebra - Kapitel 2 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
Du ska kunna förstå att man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

Kap.2 Funktioner och algebra

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd
Röd kurs: första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln 

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att:

 • multiplicera parenteser
 • använda kvadreringsregler
 • använda konjugatregeln
 • uttrycka formler på olika sätt

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall du kunna:

 • beskriva begreppen "funktion" och "linjär funktion"
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

 

 

 

Arbetssätt

 • du arbetar aktivt under lektionerna både individuellt och i samarbete med andra
 • du förstår dina utvecklingsmål samt de långsiktiga mål i matematiken
 • du tar ansvaret för sitt lärande genom att komma i tid med rätt material och arbetsinställning
 • du talar och samtalar kring dina matematiska idéer och lösningar under lektionerna
 • du arbetar efter dina egna förutsättningar
 • Eget arbete,  grupparbete, arbetet hemma (läxor)

 

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • Din förmåga att använda det matematiska språket ( i tal och skrift).
 • På diagnos och prov  i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa ditt förståelse för de moment som vi jobbat med.

Bedömningen görs dels på matteprovet samt under lektionerna vid det individuella arbete, muntliga och skriftliga lösningar.

Jag återkommer om provdatumet.

Film om funktioner och algebra "Kap. 2"

Film om funktioner och algebra

https://www.youtube.com/watch?v=M5B37Dp9lls&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm

Film om kortdivision

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2207&no_cache=277076387

Film om multiplikation med flersiffriga tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2206&no_cache=1592803289 

 Film om grundpotensform

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2208&no_cache=1410178398

Film om negativa tal på tallinjen

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2227&no_cache=221454197

Film om att räkna med positiva och negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2229&no_cache=2043992729

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Ma9 Funktioner och algebra

Undervisningen i matematik ska syfta till att ge eleverna förutsättningar för att utveckla sina förmågor att;

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Ännu ej uppnått
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med mycket gott resultat.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner med relativt god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: